آیا سود همان نقدینگی است؟

هنگام تجزیه و تحلیل جریان نقدی، کارآفرینان باید به این موضوع واقف باشند که پول نقد و سود یکی نیستند.
تـلاش بـرای تـشخیص وضـعیت نقد شوندگی شرکت از طریق تجزیه و تحلیل سودآوری آن امری بیهوده است. سود آوری لزومأ ارتباط چندانی با جریـان نقـدی نـدارد. سـود (یـا سـود خالص) عبارتست از مابه التفاوت کل درآمد ها و هزینه های شرکت. این معیار میزان کارآیی عملکرد شرکت را اندازه گیری میکنـد. پـول نقـد، پـولی است که به صورت آزاد در اختیار شما بوده و میتوان در هر لحظه از آن استفاده نمود و آن را درجهت شخصی یا در جهت توسعه شرکت تجاری خود هزینه کرد.

جریان نقدی ، قابلیت نقد شوندگی شـرکت و توانـایی پرداخـت به موقع تعهدات مالی آن را اندازه گیری میکند و به نوی اعتبار شرکت به نقدینگی آن بستگی دارد.  این کار را با رهگیری جریانات نقدی (ورودی به/ خروجی از) مؤسـسۀ بازرگـانی در یـک دوره زمـانی معین انجام می دهد. مالکان بسیاری از شرکت ها به سرعت در می یابند که سود آوری، تضمین کننده نقد شوندگی نیست.
بسیاری از اوقات شاهد سود بالای شرکت ها و درعین حال طلب شرکت از مشتری هستیم. یعنی سودی که نقد نشده! و عملا سودی که نقد نباشد تا قبل از نقد شـوندگی ارزشی ندارد
به همان میـزان کـه سـودآوری اهمیت دارد، هیچ یک از صاحبان مؤسسات بازرگانی نمیتوانند از محل سود خود به عرضه کنندگان، کارکنان، دولت و وام دهنـدگان پـول بپردازنـد. این کار نیازمند پول نقد است! اگر چه سود به اَشکال مختلفی قفل می شود (مثل موجودی، کامپیوتر یا ماشین آلات)،

پـول نقـد، پـولی اسـت کـه از طریق یک چرخه ی مستمر به داخل مؤسسه ی بازرگانی جریان یافته و در هیچ نوع دارایی دیگری قفـل نمـی شـود. یکـی از کارشناسـان مـالی این گونـه هشدار می دهد که، “بسیاری از مؤسسات بازرگانی نه به واسطه ی عدم سود آوری بلکه به دلیل فقدان نقدینگی کافی ورشکست می شوند”.

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 3 =