آیا شغل ما مسیر رسیدن به ثروت است؟

آیا شغل ما مسیر رسیدن به ثروت است؟

مسیر رسیدن به ثروت- اینطور نیست که فقط یک مرد یا زن با شغلی که دارند برای آزادی مالی و رسیدن به ثروت تلاش کنند که ممکن است شما این را تجربه کرده باشید ،اکثر صاحبان کسب کارهای کوچک هم در حال مبارزه هستند بسیاری از آنها سال ها برای موفقیت مالی مبارزه میکنند ،اما چرا اینگونه است و چرا ۹۹ %از آنها نمیتواند موفق شوند؟ زیرا آنها نه تنها یک مسیر روشن ندارند بلکه هیچ فرمولی برای استفاده از آن هم نمیدانند با این حال شما در حال کشف یک مسیر و یادگیری یک فرمول هستید.

پول در آوردن صرفا نیاز به سرمایه ی اولیه ندارد بلکه نیازمند عزم راسخ ، اشتیاق به یادگیری سریع ، قابلیت استفاده از سرمایه های خدادادی است. احتمالا هر فرد در یکی از چهار حالت  زیر قرار دارد ، محلی که جریان نقدینگی ما از آن حاصل میشود ؛

۱-مالکیت کسب و کار

۲-کارمند

۳-سرمایه گذار

۴-خویش فرما

مسیر رسیدن به ثروت فرمول پیچیده ای ندارد .استقلال مالی و پیدا کردن مسیر رسیدن بهکسب ثروت و در آمد در شغل میتواند از طریق هـر یک از چهار راه بالا (که به نوعی شغل ماهم تلقی می شود) محقق شود. هر گروه میتواند مکمل دیگری باشد یعنی مهارت های یک فرد متعلق به گـروه مالکیـت کسـب و کار یا سرمایه گذاری به شما کمک میکند که سریع تر به اهداف مالی خود دست پیدا کنید . به زبانی ساده تر فردی که در گروه کارمندی موفق اسـت، بایـد در گـروه سـرمایه گـذاری هـم موفقیت کسب کند.

در ابتدا لازم است بدانید شما در کدام گروه از چهار گروه ذکر شده قرار دارید تا بتوانید مسیر رسیدن به ثروت را با در نظر گرفتن مبانی شخصیتی خود دریابید . واضح است مالکیت کسب و کار و سرمایه گذار بودن نیاز به هوش و ذکاوت مالی بیشتری دارد و طبعا موفقیت بیشتری نیز به همراه دارد .

یک کارمند از طریـق در پـیش گـرفتن یک شغل و کار کردن برای یک فرد دیگر یا یک شرکت کسب درآمد میکند. افـراد خویش فرما برای خودشان کار میکنند و از این راه پول به دسـت مـی آورنـد . مالـک کسب و کار، صاحب تجارتی است که برایش تولید درآمد می کند. سرمایه گذار نیـز از طریق سرمایه گذاری در موارد مختلف یا به عبارت دیگر سـرمایه گـذاری روی پـول، پول بیشتری را به دست می آورد.

بیشتر ما ظرفیت و توانایی این را داریم که از هر یک از چهار راه ذکر شده کسب درآمد کنیم و از مسیر آن به ثروت برسیم با این وجود هر یک از این ربع ها با دیگری تفاوت دارد. کسب درآمد از راه ربع هـای مختلـف، به مهارت ها و ویژگی های شخصیتی متفـاوتی نیـاز دارد. پیش از هر چیز، تفاوت های درونی در ارزش های فـردی، نقـاط ضـعف و قـوت و علایق ماست که بر انتخاب ما از میان ربع هایی کـه مـیتـوان از طریـق آن کسـب ثروت کرد، تاثیر میگذارد. سعی کنید بیشتر روی بخش های مالکیت کسب و کار و سرمایه گذاری تمرکز کنید البته از ویژگی های شخصیتی خود غافل نشوید! در این مقاله هم تمرکز بر همین دو بخش به هدف کسب ثروت است.

از مهارت های لازم برای تبـدیل شـدن بـه یـک فـرد موفـق و ثروتمند در گـروه مالکیت کسب و کار، تسلط پیدا کردن بر گفتار است ، به بیانی ساده یعنی  دانستن اینکه چه حرف هایی روی چه کسانی تاثیر میگذارد و تشخیص بدهیم که بایـد از چـه الفـاظی استفاده کرده و چه زمانی این الفاظ را بیان کنیم تا بیشترین تاثیرگذاری را داشته باشد.به عنوان مثال، واژه “ریسک” ممکـن اسـت بـرای یـک فـرد متعلـق بـه گـروه سرمایه گذاری هیجان برانگیز باشد؛ در حالی که برای یک کارمند یعنی فرد متعلق به گروه کارمندی ترسناک و وحشت آور به نظر برسد.

شعار اصلی مالکین کسب و کار این اسـت: “چـرا کار را خودمان انجام بدهیم، در حالی که میتـوانیم کسـی را اسـتخدام کنیم تا آن را برای ما انجام دهد و حتی بهتـر از مـا از پـس انجـام آن بربیاید؟

مسیر رسیدن به ثروت – ما برای کسب موفقیت در ربع مالکیت کسب و کـار بایـد اصول رهبری و کسب مهارت های تکنیکی تجارت را در اختیار داشت. رهبری یعنی توانـایی آشـکار کـردن بهتـرین استعدادهای افراد و مهـارت هـای تکنیکی نظیر بررسی گزارشات مالی، بازاریابی، فـروش، حسـابداری، مـدیریت، تولید و مذاکره است.

برای اینکه یک خویش فرمای موفق شوید حتما یک ایده ی نو داشته باشید و از خود بپرسید آیا خودتان میتوانید کسب و کارتان را مدیریت کنید یا فقط تا مرحله ی ایده پردازی از خود اطمینان دارید؟ با خود رو راست باشید .

اگر با کارمندان به گفت و گو بپردازید حتما متوجه میشوید آنها شدیدا به دنبال امنیت شغلی هستند و از ریسک پذیری میپرهیزند . عامل موفقیت در این گروه تقویت روحیه ریسک پذیری متکی بر تعقل است. هرگز انتظار نمیرود این افراد ناگهان دست به ریسک های بزرگ بپردازند. ریسک متکی بر تفکر و برنامه بهترین نوع است.

مسیر رسیدن به ثروت – حتما عبارت پول پول می آورد را شنیده اید . این جمله تقریبا در وصف سرمایه گذاران است. عامل موفقیت این گروه این است که بدانند سود بدست امده از سرمایه ی خود را حتما در بخشی سرمایه گذاری کنند که اولا امنیت و دما بالاترین سود را داشته باشد. تمایز برتر این روش بر روش های دیگر این است که تمرکز فرد تنها بر روی به دست اوردن پول از پول است. یکـی از دلایلـی کـه پولـداره های سرمایه گذار پولدارتر میشوند این است که گاهی اوقات درآمد آنان میلیونی است و بطـور قـانونی هیچ مالیاتی را برای آن پول نمیپردازند. نه بدین معنا که فرار مالیاتی دارند ! بلکه  پـولی کـه آنها بدسـت آورده انـد نه در سـتون دارایی ها جای میگیرد نه در ستون درآمدها. این در حالی است که کسانی که برای پول کار می کنند (مثلا کارمندان) نه تنها گاهی اوقات ملزم به پرداخت مالیات هایی با نرخ بالاتر هستند بلکه این مالیات ها از فیش حقوقی آنان کسر میشود و هیچگـاه آن بخش از درآمدشان را نمیبینند!

یک سرمایه گذار واقعی چنین کلماتی را بـه زبـان مـی آورد: “چقـدر زمـان بـرای بازگشت پول من لازم است و اینکه پس از بازگشت سرمایه گذاری اولیـه ام، درآمـدم تا پایان عمر چقدر خواهد بود؟” در واقع تفاوت فاحش میان یک سـرمایه گـذار حرفـه ای و کسی که پول خود را برای دوران بازنشستگی کنار میگذارد در همین است.

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج − 1 =