آیا میتوان با هزینه ی اندک و ریسک پایین وارد بازار جهانی شد؟

تجارت بین الملل – یکی از گزینه های ورود کم هزینه و کم خطر به بازارهای بین المللی که بسیار مورد توجه است، استفاده از یـک واسـطه ی تجـاری اسـت. واسـطه های تجاری گروهی از مؤسسات داخلی هستند که به عنوان نماینده توزیع محصولات شرکت های داخلی در کشورهای خارجی عمل میکنند. آنهـا بـر شـبکه ی تمـاس ها، دانش گسترده خود از آداب و رسوم و بازارهای محلی و تجربه در تجارت بین الملل برای بازاریابی مؤثر و کارآمد کالاها در سراسر جهـان اسـتفاده میکنند. این واسطه های تجاری به عنوان واحدهای صادراتی شرکت های کوچک عمل کرده و آنها را قادر میسازند تا بر مزیت های خود تمرکـز کـرده و مسئولیت هماهنگی فروش خارجی را بر عهده این واسطه ها بگذارند. اگر چه طیف گسترده ای از واسطه های تجاری وجود دارند ولـی نمونـه هـای زیر برای شرکت های کوچک مناسبترند:

شرکت های مدیریت صادرات:
شرکت های مدیریت صادرات (EMCها) کانال های مهم توزیع خارجی برای شرکت های کـوچکی هـستند که فعالیت خود را در تجارت بین الملل آغاز کرده یا مشغول فعالیت برای کسانی هستند کـه فاقـد منـابع کـافی بـرای اختـصاص پرسـنل خـود بـه بازارهای خارجی هستند. بسیاری از EMCها واسطه های تجاری هستند که بر اساس قرارداد خرید و فروش با شرکت های کوچـک محلـی عمـل نموده، کالاها را تأمین و سپس آنها را در بازارهای خارجی میفروشند. آنها یک واحد بازاریابی و صادرات بین المللی مستقل، کـم هزینـه و کارآمـد را در اختیار شرکت های کوچک قرار داده و خدماتی از تحقیقات بازاریابی گرفته تا ارائه ی توصیه درباره حفظ حق اختراع و برنامه ریزی برای تأمین مـالی و جابجایی مواد و محصولات را برای آنها انجام میدهند.
بزرگترین مزیت EMCها برای شرکت های کوچک، دسترسی آسان به بازارهای جهانی و دانش گسترده درباره تجـارت خـارجی اسـت کـه نقـشی حیاتی برای کارآفرینانی دارد که از تجربه ی کافی در انجام فعالیت های بازرگانی جهانی برخوردار نیستند.

توزیع کنندگان خارجی :
بعضی از شرکت های کوچک برای دسترسی به بازارهای بـین المللـی از توزیـع کننـدگان خـارجی اسـتفاده مـیکننـد. شرکت های کوچک محلی کالاهای خود را به این توزیع کنندگان فروخته و آنها نیز به نوبه ی خود تمام فعالیت هـای بازاریـابی، توزیـع و خـدمات را در کشور خارجی انجام میدهند.

شرکت های تجاری صادراتی :
یکی دیگر از تاکتیک های ورود به عرصه ی بازارهای بین المللی از طریق شـرکت هـای تجـاری صـادراتی اسـت. شرکت های تجاری صادراتی (ETCها) شرکت هایی هستند که مبادرت به خریـد و فـروش کالاها در یکسری از کـشورها نمـوده و نوعـا طیـف گسترده ای از خدمات مثل صادرات، واردات، حمل، انبارداری، توزیع و سایر خدمات را به مشتریان خود عرضه میکنند. بر خلاف EMCها کـه بـر صادرات تمرکز دارند، ETCها معمولا هم واردات و هم صادرات را بین مرزهای بسیاری از کشورها انجام میدهند. اگر چه EMCها بـرای یـک خط محصول خاص معمولا قراردادهای انحصاری با شرکت ها منعقد میکنند، ETCها غالبا نماینده فروش شرکت های متعددی هستند که همـان خطوط محصول را به فروش میرسانند. با این وجود، همانند EMCها، ETCها ریسک صـادراتی شـرکت های کوچـک را کـاهش مـیدهنـد.

کارگزاران صادراتی تولید کننده :
کارگزاران صادراتی تولیدکننده (MEAها) به عنوان نماینـدگان فـروش بـین المللـی در تعـداد محـدودی از بازارها برای شرکت های داخلی گوناگون غیررقیب فعالیت میکنند. علیرغم روابط نزدیک و شراکت ایجاد شـده بـا بـسیاری از EMCهـا، ارتبـاط MEA با یک شرکت کوچک یک ارتباط کوتاه مدت بوده و MEA نوعا بر اساس کمیسیون عمل میکنند.

تجار صادرکننده :
تجار صادرکننده به آن دسته از عمده فروشان داخلی اطلاق میشود که فعالیت هـای بازرگـانی خـود را در بازارهـای خـارجی انجام میدهند. آنها کالاها را از بسیاری از تولیدکنندگان داخلی خریده و سپس آنها را در بازارهای خارجی بازاریابی مـیکننـد.
علیـرغم MEAهـا، تجار صادرکننده غالبا خطوط محصول رقیب را خریداری میکنند که این امر نشان دهنده وفاداری کم آنها به عرضه کنندگان است. بسیاری از تجـار صادراتی در صنایع خاصی مثل تجهیزات اداری، کامپیوتر، ملزومات صنعتی و نظایر این ها فعالیت میکنند.

 

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 16 =