آیا چیدمان و طراحی بر روند کسب و کار موثر است؟

آیا چیدمان و طراحی بر روند کسب و کار موثر است؟ – پس از انتخاب بهترین مکان فعالیت بازرگانی توسط یک کارآفرین، سوال بعدی در ارتباط با طراحی چیـدمان مناسـب سـاختمان اسـت تـا فـروش ( برای خرده فروشی) یا بهره وری (برای فعالیت های تولیدی یا خدماتی) حداکثر شود. چیدمان عبارتست از استقرار منطقی تأسیسات فیزیکی در یـک مؤسسه ی بازرگانی که در عملیات کارآفرینی، فروش و بهره وری سهیم است، برنامه ریـزی بـرای مـؤثرترین و کارآمـدترین چیـدمان در یـک محـیط بازرگانی میتواند منجر به بهبود قابل توجهی در اثربخشی و کارایی عملیاتی شرکت شود. یک چیدمان جـذاب و مـؤثر مـیتوانـد بـه تـلاش هـای شرکت برای استخدام افراد مناسب کمک کند.

یکی از مطالعات انجام شده توسط انجمن طراحان دکوراسیون داخلی آمریکا نشان داد کـه کارکنـان، هنگام تصمیم گیری در مورد قبول یا رد پیشنهاد شغلی، چشم انداز ظاهری کار را پس از حقوق و مزایا بعنوان سومین عامل مهم در نظـر مـیگیرنـد. عوامل زیر تأثیر قابل توجهی بر چیدمان و طراحی ساختمان دارد.

اندازه :

یک ساختمان باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا عملیات روزانه ی شرکت به شکلی آسان در آن قابل انجـام باشـد. اگـر سـاختمان مـذکور از همان آغاز فعالیت بسیار کوچک باشد، کارایی آن کاهش خواهد یافت. باید فضای کافی برای حرکت مشتریان، موجودی انبار، نمایش کالاها، انبـار، فضای کاری، ادارات و دستشویی وجود داشته باشد.
چیدمان تصادفی منجر به تضعیف بهـره وری کارکنـان و هـرج و مـرج سـازمانی خواهـد شـد. بسیاری از مالکان مؤسسات کوچک عملیات خود را در مکان هایی آغاز میکنند که در حال حاضر بیش از حد شلوغ بوده و فاقد امکان توسعه اسـت. در نتیجه، پس از چند سال از آغاز فعالیت، مالک شرکت مجبور به جابجایی های پرهزینه به مکان های جدید خواهد شد. فقدان فضای کافی در ساختمان میتواند منجر به محدود شدن رشد شرکت شود. بسیاری از شرکت های کوچک قبل از جابجایی به مراکز بـزرگ تر مدت زمانی طولانی در آنجا باقی مانده و نمیتوانند برنامه ریزی مکان جدید خود را به شیوه مناسبی انجام دهند. بـرای اجتنـاب از ایـن مـشکل، کارشناسان توصیه میکنند که مالکان شرکت های جدید نیازمندی های خود به فضا را از یک یا دو سـال قبـل برنامه ریـزی کـرده و تخمـین هـای مربوطه را هر شش ماه یکبار بروز کنند. هنگام تهیه ی طرح، کارآفرینان باید رشد مورد انتظار تعداد کارکنان، الزامات تولیدی، فروش و فـضای انبـار را در نظر گرفته و تعداد و مکان شعبات مورد نظر خود را مشخص کنند.

ساختمان و نمای بیرونی آن:

آیا ساختمان سالم است؟ قبل از خرید یا اجاره یک ساختمان، بهتر است یک کارشناس را برای ارزیابی وضـعیت آن اعزام کنید. علاوه بر سلامت ساختمان، آیا ساختمان مذکور دارای نمای بیرونی و داخلی جذابی است؟ شکل ظاهری ساختمان اولین تـأثیر را بـر مشتریان شرکت میگذارد. این امر خصوصا در مورد مؤسسات خرده فروشی مصداق دارد. بسیاری از شرکت های خرده فروشی هنگام افزودن شـعبات جدید شکل ساختمان جدید را بگونه ای طراحی میکنند که با ساختمان های قبلی شرکت همخوانی داشته باشد (مثـل رسـتوران هـای فـست فـود و متل ها).
آیا شکل ظاهری ساختمان با وجهه ی مورد نظر کارآفرین از کسب و کار موصوف همخوانی دارد؟ خرده فروشان کوچک باید اهمیت ایجاد وجهه ی مناسب فروشگاه و تأثیر چیدمان و امکانات فیزیکی فروشگاه بر وجهه ی خود را مورد بررسی قرار دهنـد. نمای بیرونی فروشگاه تأثیر قابل توجهی در تعریف هویت آن نزد مشتریان هدف دارد. در بسیاری موارد، نمای بیرونی یک ساختمان منعکس کننـده وضعیتی است که مشتری از کیفیت و خدمات شرکت انتظار دارد. شکل ظـاهری سـاختمان بایـد مـنعکس کننـده “شخـصیت” شـرکت باشـد. آیـا ساختمان باید یک وجهه ی منحصربه فرد و باکلاس را منتقل کند یا یک وجهه ی اقتصادی؟ آیا این فضا یک فضای غیررسـمی و آسـان اسـت یـا یـک فضای کاری و رسمی؟ امکانات فیزیکی پیام های مهمی را برای مشتریان ارسال میکنند. انتقال پیام های مناسب از طریق چیدمان و امکانات فیزیکی یکی از گام های مهم در جذب جریان یکنواختی از مشتریان خواهد بود. مشاوری به نـام پاکو آندرهیل به شرکت ها توصیه میکند تا رهگذران را از طریق ویترین جذب کنند. او میگوید، “فرآیند جذب رهگذران باید دستکم از ده قـدمی آن آغاز شود”.
نکات زیر به کارآفرینان کمک میکند تا تغییـر ویتـرین را بگونـه ای انجام دهند که منجر به افزایش فروش شو :
ویترین را ساده نگه دارید. چیدمان ساده، خلوت و خلاقانه ی کالاها منجر به جلب توجه بیشتر شده و بیشترین تـأثیر را بـر مـشتریان بـالقوه خواهـد داشت.

ویترین را تمیز و بروز نگه دارید. ویترین های پر گرد و خاک، چرک یا دارای طراحی قدیمی پیامی منفی را برای رهگذران میفرستند.

ویترین را مرتبا تغییر دهید. مشتریان نمیخواهند همان کالاها را هربار که وارد فروشگاه میشوند در ویترین ببینند. کارشناسان توصـیه مـیکننـد که دستکم هر سه ماه یکبار ویترین را تغییر دهید ولی فروشگاه هایی که اقلام مد روز را به فروش میرسانند باید دو بار در ماه آن را تغییر دهند.

در صورت نیاز از کارشناسان کمک بگیرید. تمام مالکان مؤسسات بازرگانی در طراحی ویترین دارای سلیقه نیستند. بهترین کاری کـه آنهـا می توانند در این زمینه انجام دهند استخدام یک فرد حرفه ای برای انجام اینکار است.

ورودی ها:

تمام ورودی های یک مؤسسه ی بازرگانی باید مشتریان را به داخل آن دعوت کنند. ورودی های عریض و نمایش جذاب کالاهایی کـه در پشت درب ورودی قرار گرفته میتواند مشتریان را به سمت مؤسسه بازرگانی بکشاند. ورودی یک فروشگاه میتواند توجه عـابران را جلـب کـرده و آنها را به داخل بکشاند. یک مشاور خرده فروشی به نام پاکو آندرهیل میگوید، “اینجا باید جایی باشد که راننـدگان روی ترمزهـای خـود کوبیـده و احساس کنند که به جای جدیدی رسیده اند”

علائم و تابلوها:

علائم و تابلوهای مؤسسه بازرگانی یکی ازکم هزینه ترین و مؤثرترین روش های برقراری ارتباط با مشتریان اسـت. ایـن علائـم به مشتریان میگویند که مؤسسه بازرگانی چه کاری انجام میدهد، در کجا قرار گرفته و چه چیزی میفروشـد.
. تابلو یا علامت باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا رهگذران بتوانند آنرا از فواصل دور بخوانند. همچنین مکان و سرعت جریان ترافیکـی اطـراف آن را نیز باید در این فرآیند در نظر گرفت. برای اثربخشی، پیام مذکور باید کوتاه، ساده و روشن باشد. تابلو یا علامت مـذکور هـم در روز و هـم در شـب باید خوانا بوده و استفاده از نور کافی در آن بسیار اهمیت دارد. رنگ ها و نوشته های متضاد و ساده در زمره بهترین انتخـاب ها هـستند. رایـج تـرین مشکلات علائم و تابلوهای بازرگانی، ناخوانا بودن آنها، طراحی ضعیف، مکان نامناسب، نگهداری ضعیف و طرح های رنگی غیرجذاب یا طرح هـایی است که خواندن آنها مشکل است.

دکوراسیون داخلی:

همانند ملاحظات مربوط به دکوراسیون خارجی، جنبه های کارکردی داخلی ساختمان نیز از اهمیت بـسیار زیـادی برخـوردار بوده و توجه به جزئیات آنها بسیار مهم است. طراحی یک دکوراسیون داخلی کارآمد و مؤثر کار چندان آسـانی نیـست. تکنولـوژی بـه میـزان قابـل توجهی شیوه تعامل کارکنان، مشتریان و محیط با یکدیگر را تغییر داده ولی کارآفرینان باهوش میدانند کـه مـیتواننـد از طریـق چیدمان داخلـی مناسب بر اثربخشی این تعاملات تأثیر بگذارند.

نور و رایحه:

نورپردازی مناسب به کارکنان امکان میدهد تا با حداکثر کارایی و آسایش کار کنند. نورپردازی مناسب با آنچه شرایط ایده آل بـرای انجام کار در نظر گرفته میشود مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت. نورپردازی مناسب در کارخانه ممکن است با نور مورد نیـاز در یـک اداره یا فروشگاه خرده فروشی کاملا متفاوت باشد. خرده فروشان غالبا از نورپردازی خلاقانه برای جذب مشتریان به یک محصول خاص استفاده میکننـد. جواهرفروشی ها نمونه هایی عالی از این موضوع هستند که چگونه میتوان از نورپردازی برای نمایش مؤثرتر کالاها استفاده نمود. نورپردازی بازگشت سرمایۀ خوبی را به همراه دارد چرا که تأثیر قابل توجهی بر فعالیت های بازرگانی دارد. تعـداد کمـی از افـراد از شـرکت هـایی کـه روشنایی ناکافی دارند استقبال میکنند چرا که این امر وجه های از عدم اطمینان را به آنها ابلاغ میکند. استفاده از نور طبیعی میتواند یـک چـشم انداز لذت بخش را به شرکت داده و فروش آن را افزایش دهد. یکسری از مطالعات انجام شده توسط یک شرکت تحقیقات انرژی بـه نـام هـسچونگ ماهون به این نتیجه رسید که فروشگاه هایی که از نور طبیعی به جای نور فلورسنت استفاده میکنند بیش از چهل درصـد فـروش بیـشتر دارنـد. در یک محیط خرده فروشی، نورپردازی مناسب باید به گونه ای باشد که محصولات مورد نظر را بهتر نشان داده و مشتریان را تـشویق بـه توقـف و نگـاه کردن به آنها نماید.
تحقیقات نشان میدهد که رایحه ها میتوانند تأثیر قدرتمندی بر فروشگاه های خرده فروشی داشـته باشـند. انجمـن Smell of Sense اینگونـه گزارش داده است که افراد معمولی میتوانند ده هزار رایحه ی مختلف را تشخیص داده و پس از یکسال با ۶۵ درصد دقـت، رایحه ی مـذکور را بـه یـاد بیاورند که نرخ یادآوری بالاتری در مقایسه با محرک های بصری است.

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × سه =