با چالش “هزینه های فزاینده” در کسب و کار چه کنیم؟

با چالش ” هزینه های فزاینده ” در کسب و کار چه کنیم؟ – شاید ساختار بهای تمام شده شرکت موضوعی است که کمتر از موارد دیگر مدنظر قرار گرفته است. مشتریان غالباً هزینه هایی که مؤسـسه ی بازرگـانی برای ارائه ی کالا و خدمات تحمل میکنند را کمتر از حد تخمین میزنند که میتواند شامل یک تیشرت کتانی ساده در قفسه ی یک فروشگاه سـاحلی یا یک داروی نجات بخش باشد که تهیۀ آن نیازمند صدها میلیون دلار پول و سال ها فعالیت است. آنهـا فرامـوش مـیکننـد کـه مالکـان مؤسـسات بازرگانی باید کالاها یا خدمات فروخته شده را ساخته یا خریده، بازاریابی کـرده، دسـتمزد کارکنـان خـود را پرداختـه و مجموعـه ای از هزینـه هـای عملیاتی دیگر را پوشش دهند که دامنۀ آن از خدمات بهداشتی گرفته تا حق العمل ها و مبالغ قانونی را شامل میشود.

کارآفرینـانی کـه در فعالیت هـای بازرگانی خود با هزینه های فزاینده مواجهند باید تکنیک های زیر را در نظر بگیرند:

با مشتریان ارتباط برقرار کنید:
به جای مخفی کردن اخبار بد از مشتریان، به آنها اجازه دهید از رخداد ها مطلع شوند. هنگامی کـه مالـک یـک شرکت عمده فروشی قهوه مشاهده کرد که قیمت دانه های قهوه به واسطه ی شرایط نامناسب آب و هوایی در کشورهای اصلی تولیـد کننـده ی قهـوه در حال افزایش است، کپی هایی از مجلات خبری را به همراه یک نامه برای مشتریان خود ارسال کرده و دلایل افزایش قیمت شرکت خود را توضـیح داد.

بر بهبود کارایی در شرکت تمرکز کنید:
یکی از روش های کاهش تأثیر هزینه های فزآینده در یک حوزه فعالیت بازرگانی یافتن روش هایی بـرای کاهش هزینه ها در سایر حوزه هاست. بهبود کارایی عملیاتی ممکن است به طور کامل نتواند افزایش هزینه های انجام فعالیت های بازرگـانی را جبـران نموده ولی به کاهش تأثیر آنها کمک خواهد کرد.

افزایش هزینه را به شیوه های دیگر جبران کنید:
هنگامیکه نُرم برادسکی ، ملاحظـه کـرد کـه رقبـایش افزایش قیمت سوخت را به صورت حساب های مشتریان خود افزوده اند تا افزایش تدریجی قیمت های بنـزین را جبـران کننـد، تـصمیم گرفـت کـه ایـن افزایش قیمت را به مشتریان تحمیل نکند. او از این تصمیم برای جذب مشتریان جدید استفاده کرده و به آنها گفت، “مـا بـرای حـل ایـن مـشکل، روش های دیگری به جز افزایش قیمت یافته ایم. اگر میگوییم قیمت قرارداد ما برای پنج سال ثابت است، بدان پایبند بوده و شما نیز مـیتوانیـد روی حرف ما حساب کنید”. برادسکی از موضوع افزایش قیمت سوخت برای ایجاد وفاداری بین مشتریان فعلی خود استفاده نمود که مطمئنـاً بـازده لازم را در آینده به همراه خواهد داشت.

بر ارزش ارائه شده توسط کالاها یا خدمات شرکت به مشتریان تأکید کنید:
مشتریان معمولاً مزایا و ارزشـی کـه شـرکت در اختیارشـان قرار میدهد را فراموش میکنند مگر اینکه کارآفرینان مذکور به صورت دوره ای این موضوع را به آنها خاطرنشان کنند.

هزینه های فزاینده را پیش بینی کرده و قیمت ها را در همان بدو امر مشخص کنید:
مالـک یـک فروشـگاه کوچـک قهـوه و چـای، بـا رهگیری روزانه ی قیمت ها در مبادلات کالا توانست افزایش قیمت مواد اولیه را پیش بینی کرده و به سرعت دست به کار شد تا ۱۲۵۰۰۰ پوند قهـوه را برای سال آینده به نرخ ثابت خریداری کند. هنگامیکه قیمت قهوه دو برابر شد، او بیش از ۸۰۰۰۰ دلار صرفه جویی نمود. تعیین قیمت ها با تأکید بر ارزش آن از اهمیت بیشتری در مقایسه با تلاش برای انتخاب قیمت ایده آل برای یک محصول برخوردار اسـت. در حقیقـت برای بسیاری از محصولات یک دامنه ی قیمتی قابل قبول، و نه یک قیمت ایده آل واحد وجود دارد. ایـن دامنـه ی قیمـت ناحیـه ای بـین سـقف قیمـت تعریف شده توسط مشتریان در بازار و کف قیمت تعیین شده به واسطۀ ساختار بهای تمام شده شـرکت اسـت. هـدف کـارآفرین تعیـین قیمـت هـای شرکت در این دامنۀ قیمت است. قیمت نهایی تعیین شده توسط مالکان مؤسسات بازرگانی به وجهۀ مورد نظر آنها از مؤسـسۀ بازرگـانی در اذهـان مشتریان بستگی دارد. بحث هایی مثل مراکز تخفیف، سیاست میانه روی در بازار یا کالاهای پرستیژی از این جمله اند.

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 10 =