با به کار گیری تکنیک های زیر سریع تر ثروتمند شوید

اگر به تازگی به این نتیجه رسیده اید که سهمتان از زندگی بسیار بیشتر از چیزی است که اکنون دارید ، اگر میخواهید راه کسب موفقیت و ثروت را سریع تر بپیمایید نکات زیر را به کار بگیرید :

  • دست از یادگیری برندارید: تفکر سنتی نداشته باشید . دنیـای کنونـی در حـال تغییـر اسـت و کسـانی برنـده هســتند کــه اطلاعــات بیشــتر، دقیقتــر و به روزتــری نســبت بــه بقیــه داشــته باشــند. تــا میتوانیـد دربـاره کسب موفقیت، کسـب مهـارت و هـر چیـزی کـه اپسـیلونی ذهـن شـما را بـرای کسب موفقیت و ثــروت بــاز میکنــد، کتــاب بخوانیــد. به خصــوص زندگینامــه ی آدم های موفــق. واقعــا فکــر میکنیــد اگــر کتــاب اعتراف هــای یــک تبلیغاتچــی را بخوانیــد هیــچ چیـزی دربـاره بیشـتر پـول در آوردن یـاد نمیگیریـد؟ یعنـی اگـر زندگینامـه ی اسـتیو جابـز را بخوانیــد هیــچ ایــده ای بــه ذهنتــان خطــور نخواهــد کــرد؟ اگــر میخواهیــد ســریع تر از هــم ســن و ســال های خــود پــول در بیاوریــد میتوانیــد بــا ایــن کتاب  هــا دوپینــگ کنیــد.
  • از مردم فراری نباشید : داشتن ارتباط موثر و پر دامنه شما را در مسیر ثروتمندی و کسب موفقیت یاری میکند.هـر وقـت پولـدار شـدید برویـد تنهایـی یـک جزیـره بخریـد و یـک سـری کروکودیـل آدمخوار رود نیــل را هــم بگیریــد و در ســاحل رهــا کنیــد تــا هیــچ احــدی بــه ســرش نزنــد کــه مزاحمتـان شـود. امـا تـا آن موقـع نیـاز داریـد تـا در بیـن مـردم جاذبـه داشـته باشـید. بایـد طـوری رفتـار کنیـد کـه بـود و نبـود شـما در جمـع احسـاس شـود . هیـچ کسـی از مـادرش کـه متولـد شـده بـا ایـن خاصیـت بـه دنیـا نمی آیـد. شـاید بعضی هـا بــه صــورت ذاتــی اخلاق هایــی داشــته باشــند کــه آنهــا را در ایــن راه کمــک کنــد، امــا کسـانی در ایـن زمینـه بهتـر از بقیـه هسـتند کـه یـاد بگیرنـد، مطالعـه کننـد، مطلـب بخواننـد و آموخته هــا را تمریــن کننــد. اگر در این راه عجله دارید اول باید به دامنه ی ارتباطات موثر خود بیفزایید.
  • ریسک پذیر باش:  ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه چشـم بسـته قمـار کنیـد. ریسـک های هوشـمند و حسـاب شـده شــانس کسب موفقیت را تــا حــد بســیاری بــالا میبرنــد. کســی کــه تمــام پولــش را در بانــک  خوابانـده مطمئنـا بـه جایـی نخواهـد رسـید. کسـی هـم کـه بـا نیـم سـاعت تحقیـق کـردن دربـاره پـرورش شـترمرغ، ناگهـان نصـف سـرمایه اش را خـرج ایـن امـر میکنـد دیوانـه اسـت. دربـاره هـر سـرمایه گذاری اطلاعـات کسـب کنیـد و بـا پـردازش صحیـح ایـن اطلاعـات و مشـورت اقـدام کنیـد.

کسب موفقیت

  • وارد شـغل و رشته ای بشوید که جا برای پیشرفت داشته باشد:  پـول و پیشـرفت سـریع در ایـن مسـیرها بدسـت می آیـد. مثلا زمانـی کـه مهاجـران اولیـه امریــکا ساکشــان را در بیابــان روی زمیــن میگذاشــتند، کســی کــه نجــاری بلــد بــود و میتوانســت خانــه و اصطبــل بســازد نانــش در روغــن بــود. قبل از تحصیل حتما بازار کار رشته ی خود را در نظر بگیرید.
  • ترجیحا برای یک شرکت معتبر کار کنید : ایــن کار باعــث میشــود اعتبــار بیشــتری پیــدا کنیــد و کار را بــرای گســترش ارتباطاتتــان راحتتــر میکنــد.
  • تخصص کسب کنید: ســعی کنیــد در یکــی از زمینه هــای کاریتــان چنــان متخصــص شــوید کــه کســی نتوانــد روی دســتتان بلنــد شــود. دنیــای امــروز دنیــای تخصــص اســت. کســی ایــن خاصیــت را بدســت خواهــد آورد کــه عاشــق یادگیــری باشــد. شــما را به عنــوان یــک برنامــه نویــس در شـرکتی اسـتخدام کرده انـد و هـر روز وظایـف چالـش برانگیـزی بـه شـما محـول میشـود. اگـر اهـل جسـت و جـو و یادگیـری باشـید نـه تنهـا وظیفـه ی خـود را انجـام داده ایـد بلکـه بعــد از چنــد وقــت بــرای خــود غولــی خواهیــد شــد کــه تمــام شــرکت های معتبــر بــرای داشــتنتان ســر و دســت میشــکنند. و به شکل غیر مستقیم برای خود امنیت شغلی ایجاد کرده اید. هر وقت و هرجا بی کار شوید این شانس را دارید که سریعا استخدام شوید و یا کارآفرینی کنید و برای خود کار کنید.

کسب موفقیت

  • به یک درآمد قانع نشوید : اگــر کاری را در حــد تخصــص یــاد گرفته ایــد شــروع کنیــد دربــاره آن مطلــب بنویســید، مشــاوره بدهیــد و تدریــس کنیــد و از تمــام اینهــا پــول در بیاوریــد. یا میتوانید از دیگر شغل های پاره وقت استفاده کنید
  • شرکتی تاسیس کنید : کــدام آدم میلیــاردری را میشناســید کــه شــرکت نــزده باشــد؟.  تأسـیس شـرکت کار خیلـی آسـانی اسـت و اگـر مقـدار کمـی پـول داشـته باشـید میتوانیـد بـه یکـی از آگهی هـای ثبـت شـرکت ها در روزنامـه همشـهری زنـگ بزنیـد و بـا پرداخـت کمـی پـول شـرکت  تان را رسـما ثبـت کنیـد. منتهــا اینکــه چطــور شــرکت را اداره کنیــم مهــم اســت. شــرکت های موفــق کارشــان را اینطــور شــروع نکرده انــد کــه یکشــبه ۵۰ نفــر را اســتخدام کننــد ، اینهــا کارشــان را از دفاتــر خیلــی کوچــک و محقــر شــروع کرده انــد و حــالا شــده اند به شرکت های بین المللی. شــرکت پیکســار کـه اسـتیو جابـز آنرا خریـد و آن را بـه ایـن عظمـت درآورد، شـرکتی بـود کـه در شـروع کار چنـد نفـر گرافیسـت کامپیوتـری بـا ذوق را دور هـم جمـع کـرده بـود و انیمیشـن های کوتـاه و بسـیار سـاده میسـاخت.
  • همیشه به دنبال ایده های نو برای استارت آپ باشید : گذشت زمان و پیشرفت تکنولویِ هر دو زمینه را برای ایجاد  نیاز های جدید در انسان وسیع میکنند. پس همواره ایده های جدیدی وجود دارند که شما را به ثروت برسانند فقط کافیست با چشم استارت آپی به اطرافتان نگاه کنید. اگر میخواهید سریع تر به استقلال مالی برسید و مسیر کسب موفقیت را طی کنید سریع تر ایده ی ناب خود را پیدا کنید .

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 12 =