برند شامل چه ساختاری است؟

ساختار برند – ساختار برند را در قالب شناسنامه برند (Book Brand) تدوین میکنند. هر برند دارای دو بعد (ساختار) است که عبارتنـد از :

الف) بعد مشهود: منظور از ساختار مشهود برند ویژگی های فیزیکی و قابل مشاهده برند می باشد که عبارتنـد از: لوگـو تایـپ، شیوه طراحی، شیوه نگارش، رنگ، علامت، زبان و…


ب) بعد نامشهود: مهمترین عامل نامشهود هر برند هویت آن است. هویت برند مجموعه ای منحصر بـه فـردی از تعلقـات و تداعی های برند است که مدیران شرکت تمایل به ایجاد و نگهداری از آنها دارند. هویت برند به عنوان پایه و اساس فرآینـد ساخت برند است.

اغلب زمانی که درباره ایجاد یک برند جدید صحبت میشود، تنها به بخش نخست برند که مشـهود اسـت و آن هـم نـه بـه صورت کامل، توجه می کنند. اما موضوع اصلی و حیاتی که در ایجاد یـک برنـد وجـود دارد و نبایـد از کنـار آن بـه راحتـی گذشت موضوع تعریف هویت و اجزای آن میباشد.

اجزاء برند شامل مجموعه ای از تصویرها، نمادها و سمبل هایی است که شخصیت برند را تصویر می کننـد. ایـن نشـانه هـا عبارتند از: چارچوب رنگی ، لوگو ، لباس یکپارچه پرسنل ، علامت ، فن طراحی حروف ، بسته بندی ها ، چیدمان و ظاهر اجزا در چاپ، تلویزیون و سایر رسانه ها (برندبوک) ، نمادهای پنهان پیرامونی ، نمادهای آشکار پیرامونی ، سبک معماری ، هزینه ها ، عرف های خاص ، سبک تصویر برداری یا عکاسی ، طراحی داخلی دفتر شرکت ، تصاویر روی خودروهای حمل کالا ، جایگاه اجتماعی محل دفتر در شهر.

همچنین شما می تواند یک کاراکتر برای برند (Charachter Brand) ایجاد کنید که یک بعد انسانی به ابعـاد و نشـانه های تصویری شرکت اضافه کند !
جوهر اصلی برند آن چیزی است که قرار است درآینده تصویر شده و در ذهن مشتری ماندگار شـود. انتخـاب نمـاد، مسـتلزم تعریف روشنی از معنای برند است. اجزاء پدیده دارای درک ساده ای است که تحت تأثیر فعالیت های شرکت قرار می گیرد. اجزاء برند مجموعه ادراکاتی است که در ذهن مصرف کننده وجـود دارد. در واقـع ادراک مشـتری از ویژگـی هـای برجسـته محصول، تصویر ذهنی مصرف کننده از تمام مجموعه اجزا برند است که توسط  خود شرکت تدوین شده است. اجـزاء برنـدی کـه مشتری با آن در ارتباط است، با نشانگرهای مناسب در ذهن فراخوانی می شود.

ثابت شده است که اگر اجزاء برند بـه شـکل مناسبی در کنار هم قرار گیرند، ریسک ادراک شده مشتری در مورد برند را کاهش داده و سطح رضایت و وفـاداری مشـتری را افزایش میدهد. همچنین اینکه برندی که تصویری مناسب در ذهن مشتری ایجاد نموده است، فرایند جایگاه یابی را ساده تر طی میکند.

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 1 =