تبلیغات پربازده = رونق کسب و کار

با توجه به رقابت تنگاتنگی که امروزه در بازار جریان دارد چگونه یک تبلیغ پر بازده و جذاب داشته باشیم ؟ کدام سبک از تبلیغات تاثیر حداکثر را در جلب مخاطب و مشتری ایفا میکند ؟

  • خدمات پس از فروش : مشتریان تمایل دارند مطمین شوند که اگر پس از مدتی استفاده از محصول و برخورد با مشکل میتوانند به آسانی و بدون دردسر مشکلشان را حل کنند یا نه ؛ به بیانی دیگر آنها دوست دارند محصولی را خریداری کنند که پشتیبانی شود .
  • گارانتی : گاهی پیـش می آیـد مشـتری از جایی خریـد میکنـد و بعـد بـا نقـص کالا (و نه عدم کیفیت ؛ به خاطر داشته باشید کیفیت کالا اصول بدیهی کسب و کار است) مواجـه میگـردد  بــرای اینکــه احســاس اســترس را از مشــتری بگیریــد بایــد محیطــی  فــوق ذهــن مشـتری  فراهـم کنیـد کـه وقتـی مشتری بـرای خریـد کـردن میخواهـد اقدام کنـد اسـترس و نگـران نباشـد حتـی اگـر شـده بایـد گزینه ی گارانتـی بـا برگشـت پـول را اعمال کنیم کـه قـوت قلبـی بـرای خریدار باشـد.
  • با مخاطب خودتان به زبان خودش صحبت کنید : بـه مخاطـب فخـر نفروشـید و سعی نکنید فهـم و سـوادتان را بـه رخـش بکشـید. بـا او بـه زبـان خـودش حـرف بزنیـد و اگـر مخاطـب شـما یـک خانـم خانـه دار اسـت، سـادگی او را درنظـر بگیریـد و اگـر مـدرس دانشـگاه اسـت، سـال ها تـلاش او را در محیط هـای علمـی نادیـده نگیریـد. اجـازه دهیـد کـه او خـودش را جزئـی از سـازمان شـما بدانـد و از ایـن همزبانـی لـذت ببـرد.
  • دایره المعارف نباشید : منظـور از دائـره المعـارف نباشـید ایـن اسـت کـه موضـع و هـدف تبلیغـات خـود را بـرای چـه قشـر از مـردم جامعـه مشـخص کـرده ایـد ، یـا بـه شـکل دیگـر میتـوان گفـت کاربـر هـدف خـود را مشـخص کنیـد. قـرار نیسـت بـرای همـه کـس، همـه چیـز باشـید. تکلیفتـان را بـا خودتـان روشـن کنیـد؛ بـرای چـه کسـی حـرف میزنیـد و قـرار اسـت چه مشـکلی را حـل کنیـد
  • روی دغدغه ها میخکوب شوید : باید روانشناس خوبی باشید ، دغدغه های هر فرد یا گروهی که متقاضی کالای شما هستند را به دقت زیر نظر بگیرید .گذشــته از انتخــاب بهتریــن محلــی کــه گــروه هــدف شــما در آن حضــور دارنــد، بایــد حواستــان بــه شــیوه طراحــی پیــام هــم باشــد. وقتــی گــروه هــدف شــما مــادران هســتند، بایــد پیامتــان را طــوری طراحـی کنیـد کـه بـه سـوالات اصلـی و همیشـگی آنهـا پاسـخ داده شـود. ذهـن زنـان آرام و لطیـف اسـت و ذهـن مـردان براسـاس دو دو تـا چهـار تـا کار می‌کنـد، پـس اگـر میخواهیـد بـه یـک خانـم پیـام بدهیـد، از قـدرت عاطفـه و نگرانی هـای احساسـی اش کمـک بگیریـد و اگـر میخواهیـد یـک مـرد را تحت تاثیـر قـرار دهیـد، روی قـوه منطـق و توانایـی محاسـباتی او تمرکـز کنیـد.
  • حرف خود را نقاشی کنید : تجربیات ثابت کرده مردم با تصاویر مفهوم دار بیشتر ارتباط میگیرند تا نوشته ها. پس نقاشی و تصاویر مفهومی را در تبلیغ خود بگنجانید.
  • از متخصص ها کمک بگیرید : امروزه شرکت های تبلیغاتی زیادی با متخصصین خبره آماده کمک به وضعیت تبلیغاتی کسب و کار شما هستند. اگر فکر میکنید با وجود رقابتی که در بازار امروزی جریان دارد شما بدون تخصص و به تنهایی میتوانید نتایج شگفت انگیز در تبلیغ کسب کنید سخت در اشتباهید.
  • به نقاط قوت و تمایز محصول تاکید کنید: واقع بین باشید و از اغراق در مورد کارایی و کیفیت محصول خود بپرهیزید. اصل صداقت را رعایت کنید. صداقت به تنهایی تبلیغ رایگان است.

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه + 10 =