جوان ترین میلیاردر این کره خاکی چگونه ثروتمند شد؟

مـارک زاکربـرگ جوان تریـن میلیـاردر ایـن کـره خاکـی اسـت کـه شبکه فیسبوک را راه اندازی کرد.  شـبکه اجتماعـی فیسبـوک کـه هـم اکنـون ماهانـه بیـش از یـک میلیـارد کاربر فعــال دارد . وی رئیــس و مدیــر اجرایــی فیسبــوک اســت و ثــروت وی در مــاه جــوالی ۲۰۱۵ ،حــدود ۶٫۳۸ میلیــارد دالر تخمیــن زده شــده اســت. وی بــه واســطه ماموریــت اجتماعــی کــه بــر دوش خــود احســاس میکنــد، ســعی دارد مــردم جهــان را بــه یکدیگــر پیونـد دهـد. ابتــکار زاکربــرگ در حــال حاضــر مــردم را بگونــه ای بــه هــم مرتبــط کــرده کــه هیــچ پلتفــرم دیگــری نتوانســته تــا ایــن انــدازه در ایــن کار موفـق باشـد. بـه خاطـر اخـلاق کاری، وسـواس عجیـب و غریـب وی در پوشـیدن لباس هـای همرنـگ یـا انتخـاب رنـگ آبـی بـه خاطـر داشـتن کوررنگـی یـا هـر چیـز دیگـری کـه هسـت، شـکی نیسـت کـه زاکربرگ یکــی از تاجــران موفــق و تحســین برانگیز اســت. و حــالا ۱۰ رمــز موفقیــت کارآفرینــان از زبــان مــارک زاکربــرگ- جوانتریــن میلیــاردر جهــان :

  1. یک هدف بزرگ داشته باشید : مـارک زاکربـرگ میگویـد کـه هرگـز قصـد نداشـته فیسبـوک را بـه عنـوان یــک شــرکت راه انــدازی کنــد. طبــق گفتــه زاکربــرگ، او فیسبــوک را شـخصا بـه ایـن جهـت راه انـدازی کـرده تـا نیـاز جهـان را بـه برقـراری ارتبــاط بــا یکدیگــر برطــرف نمایــد. ماموریــت اجتماعــی وی همیشــه “سـاختن دنیایـی آزادتـر و مرتبـط تـر بـوده اسـت”. زاکربـرگ در یکـی از نامه هایــش بــه ســهامداران مینویســد:” فیــس بــوک از ابتــدا بــه خاطـر ایـن کـه یـک شـرکت باشـد، ایجـاد نشـد. فیسبـوک بـه خاطـر بـه انجـام رسـاندن یـک ماموریـت اجتماعـی یعنی سـاختن جهانـی آزادتر و مرتبـط تر، سـاخته شـد.” یعنی هدف فیسبوک یک هدف کارآمد در زمینه بشریت بوده نه یک کارآفرینی پولساز!
  2. بهترین استعداد ها را استخدام کنید : مـارک زاکربـرگ در ســال ۲۰۰۸ ،شــریل ســندبرگ را از گــوگل بــا ســمت مدیر ارشـد مدیر عامـل بـه اسـتخدام شـرکت خـود درآورد. وی بـا انجـام ایـن کار، بـه حقیقتـی کـه بـه خاطـر آن معـروف نشـده بـود، اعتـراف کــرد: مهارت هــای مردمــی. ایــن انتصــاب تنهــا یکــی از انتصاب هایــی بـود کـه مـارک بـه خاطـر بهتر کـردن اوضـاع شـرکت خـود انجـام داد. گرچــه دیــدگاه و چشــم انداز وی ســال ها ایــن شــرکت را رهبــری کــرده اسـت، امـا بـه احتمـال زیـاد بـدون داشـتن یـک تیـم خـوب و مناسـب ایــن شــرکت هرگــز بــه هدفــش نمیرســید.
  3. سرعت بالا و ساختارشکنی : بــه لطــف زاکربــرگ و نامــه ای کــه بــه ســهامداران بالقــوه نوشــت، فیسبــوک مدت هــا اســت کــه بــه ایــن شــعار معتقــد اســت و بــه آن ایمـان دارد. او هرگـز از انجـام اقدامـات سـریعی کـه بتواننـد همـه چیز را بـه لـرزه دربیاورنـد و همچنیـن احتمـال اشـتباه کـه همیشـه وجـود دارد، ابایـی نداشـته اسـت. وقتــی فیسبــوک اولیــن بــار Feed News را معرفــی کــرد، غوغایـی در میـان کاربـران ایـن شـبکه اجتماعی برپاشـد، بـه انـدازه ای که یـک گـروه اعتراضـی در سـایت، بعـد از چنـد روز ۷۰۰۰۰۰ عضـو پیـدا کـرد. کاربـران بـه خشـم آمـده بودنـد، و بـه نظـر میرسـید فیسبـوک بـه پایـان کار خـود رسـیده اسـت. امـا آنهـا تنظیمـات حریـم خصوصـی را افزودنــد و ســعی کردنــد بــه کاربــران نشــان دهنــد کــه فیسبــوک چگونـه کار میکنـد. در نهایـت کاربـران بـه اسـتفاده از آن عـادت کردند و حتـی بـه آن علاقمنـد شـدند.
  4. بیشتر از هر چیزی به خانواده خود اهمیت بدهید: ایــن یکــی از درس هــای ضــروری کارآفرینــی اســت کــه هــر تاجــری میتوانـد آن را از زاکربـرگ یـاد بگیـرد. او میدانـد کـه توجـه و وقـت گذرانــدن بــا خانــواده چقــدر مهــم اســت. در تعقیــب موفقیــت، هیــچ چیـز بدتـر از آن نیسـت کـه در پایـان روز کسـی را نداشـته باشـید کـه موفقیـت خـود را بـا او تقسـیم کنیـد. مهـم نیسـت کـه چقـدر میخواهید موفــق باشــید و پله هــای ترقــی را بــا چــه ســرعت طــی کنیــد، هرگــز نبایــد خانواده تــان را نادیــده بگیریــد و از آنهــا غافــل شــوید. در ۱۹ مــی ۲۰۱۲ ، مــارک زاکربــرگ بــا پریســیال چــان ازدواج کــرد و آنهـا زندگـی خـوب و خوشـی بـا یکدیگـر دارنـد. وقتـی دخترشـان بـه دنیـا آمـد، مـارک دو مـاه مرخصـی گرفـت. اهمیتـی نـدارد کـه مـارک در ایــن دو مــاه چــه کارهایــی میتوانســت انجــام دهــد، مهــم کارهــای اســت کــه او در ماه هــای آینــده و ســال های بعــد از آن انجــام میدهــد.
  5. مشکلات دشوار،راه‌حل‌های ابتکاری به دنبال دارند : مـارک زاکربـرگ بـه کارآفرینـان توصیـه میکنـد نـوآور و خالق باشـند. گرچــه پیشــگویی در مــورد آینــده فیسبــوک دشــوار اســت، امــا ایــن حقیقـت کـه ایـن سـایت شـبکه اجتماعـی توانسـته مدت هـا بـا موفقیـت دوام بیـاورد، خـود یـک دسـتاورد محسـوب میشـود. نـوآوری، بهـروری در ســرمایه و نیــروی کار را افزایــش میدهــد، امــا اگــر ایــن نــوآوری خــاص، اعتبــار جدیــدی خلــق کنــد کــه پیــش از ایــن وجــود نداشــته مشـکالات زیـادی در پـی خواهـد داشـت که قبـلا وجـود نداشـتند و برای حـل ایـن مشـکالات نیـاز بـه ایده هـای خلاقانـه اسـت. مشـکلاتی کـه بـه کارهـای خلاقانـه مربـوط میشـوند، راهکارهـای خلاقانـه هـم میطلبنـد.
  6. سادگی  : کارهــا را تــا جایــی کــه امکانــش هســت ســاده کنیــد، امــا نــه ســاده تر.” آلبــرت انیشــتین ایــن نقــل قــول مــورد عالقــه و محبــوب زاکربــرگ اســت و قطــع بــه یقیــن وی بــه ایــن اصــل بنیادیــن عمــل میکنــد. بــا فیسبــوک بــه سـرعت میتـوان متوجـه شـد کـه موضـوع از چـه قـرار اسـت و تمرکـز ایـن شـبکه اجتماعـی همیشـه بـر روی بخش هـای لازم و ضـروری بـوده اسـت.
  7. ” نه ” گفتن را یاد بگیرید : بــا افزایــش محبوبیــت فیسبــوک در میــان کاربــران، طرحهــای  پیشـنهادی زیـادی مثلـا بـرای محصـولات جدیـد یـا مشـارکت مطـرح شـد. در مـواردی هـم زاکربـرگ پیشـنهاد خریـد کل شـرکت فیسبـوک بـه قیمـت بسـیار بـالا را دریافـت کـرد. بـه هرحـال، او همیشـه نگاهـش بـه ماموریتـی اسـت کـه خـود را ملـزم بــه انجــام آن میدانــد و اگــر در ایــن مســیر چیــزی را نامناســب ببینــد، فقــط بــه آن “نــه” میگویــد. ایــن یعنــی مــارک زاکربــرگ تمرکـز فوق العـادهای روی کارش دارد و چیزهـای جزیـی او را از مسـیرش منحــرف نمیکننــد. چیزهایــی کــه میتواننــد بــرای یــک کســب و کار نوپـا مخـرب باشـند.
  8. نیازبه رشد و پیشرفت مداوم : مـارک زاکربـرگ بــه دنبــال تغییــر اســت، بــه دنبــال رشــد و پیشــرفت هــم هسـت. در روزهـای ابتدایـی، او یـک تیـم رشـد ترتیـب داد که تعهدشـان ایــن بــود کــه افــراد بیشــتری را بــه ثبــت نــام در فیسبــوک ترغیــب کننـد. فیسبـوک متوجـه شـد کـه کاربـران بـه حداقـل ۱۰ دوسـت در سـایت نیـاز دارنـد تـا همچنـان بـه سـراغ ایـن شـبکه اجتماعـی بیاینـد، بنابرایــن جریــان ثبتنــام را راه انداخــت و ویژگــی اظهارنظــر یــا suggestion را تنطیـم کـرد تـا بـه افـراد در یافتـن کسـانی کـه ممکـن اسـت بشناسـند، کمـک کنـد. فیسبــوک بخشــی از ایــن رشــد و پیشــرفت را مدیــون توانایــی اش در گــوش دادن بــه حرف هــای کاربــران اســت. تمرکــز زاکربــرگ همــواره بـر دو چیـز بـوده اسـت: داشـتن مسـیری مشـخص بـرای ایـن شـرکت (پیشـرفت مـداوم) و تیـم بزرگـی کـه سـکاندار حرکـت آن در این مسـیر اسـت. بـا وجـود چنیـن توجهـی، رشـد و پیشـرفت اجتنـاب ناپذیـر خواهد بو د .
  9. به اهداف بلندمدت فکر کنید : فقـط ۳ سـال پـس از راه انـدازی فیسـبوک، یاهـو پیشـنهاد خریـد یـک میلیــارد دلاری ایــن شــرکت را مطــرح کــرد. زاکربــرگ ایــن پیشــنهاد را رد کــرد و گفــت: ” مــن اینجــا هســتم تــا چیزهــای مهمــی را بــرای بلنـد مـدت بسـازم. هـر چیـز دیگـری غیـر از ایـن باعـث حواس پرتـی میشــود”. چشــم انداز بلنــد مــدت فیسبــوک بی شــک برآمــده از هــدف بلند بــالای مــارک زاکربــرگ بــود.
  10. خودتان را به چالش بکشید : زبــان مانداریــن همــواره جایــگاه نخســت را در لیســت ســخت ترین زبان هـای دنیـا دارد. بهتریـن زمـان یادگیـری زبان هـای جدیـد، در سـن کودکـی، ده سـالگی یـا حداکثـر در سـن نوجوانـی اسـت. بزرگسـالان برای تسـلط بـه یـک زبـان جدیـد (هـر زبانـی کـه باشـد) معایـب شـناختی بالایــی دارنــد. پــس تصــور کنیــد کــه یــاد گرفتــن ســخت ترین زبــان دنیـا بـرای زاکربـرگ ۳۰ سـاله چقـدر میتوانسـت دشـوار باشـد. مـارک زاکربـرگ ایـن زبـان را انتخـاب کـرد چـون ” زبـان چینـی دشـوار اسـت و مـارک هــم عاشــق چالش هــای دشــوار”.

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + پنج =