قبل از خرید یک شرکت بررسی کدام چک لیست ها ضروری است؟

ساختمان ها، اثاثیه و تجهیزات ثابت :
تمام خریداران باید لیستی از تمام دارایی های ثابت موجود در فرآیند خرید را تهیه کرده و سپس شرایط آن ها، عمر مفید و ارزش آنها را مشخص کنند.

موجودی:
موجودی ممکن است بزرگترین و حساس ترین بخش یک معاملۀ بازرگانی به حساب آید. چه میزان موجودی در دسترس است؟ شرایط آن چگونـه اسـت؟ تـا چه حد قابل فروش است؟ ارزش آن چقدر است؟ (ارزش دفتری را با ارزش بازار اشتباه نگیرید). سیاست بازگرداندن موجودی شـرکت توسـط مـشتری چگونـه است؟ نرخ بازگرداندن آن تا چه حد بالاست؟

صورت های مالی:
اگر چه مالکان شرکت های کوچک به طرز قابل توجهی در نگهداری سوابق اهمال میکنند، خریدار باید امکان دسترسی به صورت های مالی شـرکت را دسـت کم برای پنج سال گذشته داشته باشد. این تنها روشی است که خریدار میتواند درباره قدرت درآمدزایی شرکت قضاوت کند. قابل اعتمادترین صـورت های مـالی آنهایی هستند که توسط یک حسابدار رسمی تأیید شده باشند. مقایسۀ نسبت های مالی با استانداردهای صنعت میتواند الگوهای مهمی را مشخص کند.

بازگرداندن مالیات :
یک حسابدار خوب باید بتواند میزان مالیات برگشتی شرکت یا مالک را با توجه به صورت های مالی آن مشخص کند.

گزارشات فروش:
متقاضیان خرید باید الگوهای فروش را به تفکیک ماهیانه و برحسب نوع محصول، نمایندگی های فروش، فروش نقد و نسیه و هر عامل مهم دیگر بـرای سـه سال آینده شرکت تعیین کنند. همچنین، بهتر است ده مشتری اصلی شرکت را شناسایی کرده و خرید آنها در طول سه سال گذشته را مورد بررسی قرار دهید. چه درصدی از کل فروش توسط این ده مشتری انجام شده است؟

حساب های دریافتنی:
حساب های دریافتنی شرکت را از نظر سنی دسته بندی کنید تا ببینید که چه تعداد از آنها حساب های جاری و چه تعداد از آن ها سررسید گذشته هستند. ده مورد از حسابهای درشت تر را انتخاب کرده و درجۀ اعتباری آنها را مشخص کنید.

حساب های پرداختنی :
تجزیه و تحلیلی مشابه تجزیه و تحلیل مربوط به حساب های دریافتنی را برای حساب های پرداختنی شرکت نیز انجام دهیـد. حـساب هـای سررسـید گذشـته نشان دهنده این است که شرکت مذکور با مشکل جریان نقدی مواجه است.

مستندات قانونی:
متقاضیان خرید باید مبادرت به بررسی تمام قراردادهای مهم خصوصا قراردادهای بلندمدتی نمایند که شرکت با فروشندگان، عرضه کنندگان، توزیـع کننـدگان، وام دهندگان، کارکنان، اتحادیه ها، مشتریان، موجرها و سایرین منعقد کرده است. آیا مالک فعلی حقوق و تعهدات قراردادهای فعلی را به خریدار منتقل میکند؟ اگر شرکت دارای مجوز تأسیس است، عاقلانه است که مجوز تأسیس شرکت، یا اگر شرکت مذکور یک شرکت با مسئولیت محدود باشد، توافقنامـۀ عملیـاتی آن را بررسی کنید.

حق الاختراع ها، علائم تجاری و حقوق نشر:
بررسی مستندات مربوط به حق الاختراع ها، علائم تجاری و حقوق نشر شرکت بسیار مهم است.

تعهدات:
بسیار مهم است که فروشنده لیست کاملی از تعهدات موجود علیه شرکت، شامل حساب ها و اسناد پرداختنی، وام ها، ادعاهای مطـرح شـده توسـط بـستانکاران علیه دارایی های شرکت، دعاوی قانونی و نظایر اینها را در اختیار خریداران قرار دهد.

تبلیغات و برنامه های فروش :
خریداران باید تبلیغات و برنامه های فروش را مورد مطالعه قرار دهد تا ایده ای از وجهۀ منتقل شده به مشتریان و جامعه بدست آورد. صحبت با مـشتریان، عرضه کنندگان، بانکداران، وکلا و سایر مالکان شرکت های محلی نکاتی را درباره شهرت شرکت در اختیار شما قرار خواهد داد.

پوشش بیمه ای :
انواع و میزان پوشش بیمه ای که شرکت در حال حاضر در اختیار دارد را مشخص کنید که شامل جبران زحمات کارکنان نیز میشود. آیا ایـن پوشـش بیمـه ای کافی است؟ اگر چنین نیست، آیا قادر به تأمین پوشش لازم با قیمتی منطقی هستید؟

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 12 =