دو ترفند برای گزینش بازار سودآور

دو ترفند برای گزینش بازار سودآور – اثبات وجود یک بازار سودآور مستلزم دو گام است:
نشان دادن علاقۀ مشتری
مستندسازی خواسته های بازار

نشان دادن علاقه ی مشتری :

یک کارآفرین باید قادر به اثبات این امر باشد که مشتریان هدف او نیازمند یا طالب کالاهـا یـا خـدمات او بـوده و مایل به پرداخت بهای آن هستند. دو تکنیک قابل اتکاء وجود دارد که در ارتباط با ایجاد یک نمونۀ اولیه از محصول است به نحـوی کـه مـشتریان بتوانند نحوه کارایی آن را مشاهده کرده و یا تعداد کمی از محصولات را به نحوی تولید کنند که آنها بتوانند عملاً از آن استفاده کنند. یـک کـارآفرین ممکن است یک نمونۀ اولیه یا یک محصول واقعی را به چندین مشتری بالقوه ارائه کند تا تأییدیه و ارزیابی رسمی آنها را بـرای ارائـه بـه سـرمایه گذاران کسب کند.
روش دیگر برای به دست آوردن بازخورد مفید، فروش محصول به چندین مشتری با تخفیف است. این امر اثبات میکند که آیـا مشتریان بالقوهای برای کالا یا خدمت مذکور وجود داشته و امکان نمایش محصول در شرایط عملی را فراهم میسازد. رساندن محصول بـه دسـت مشتریان در بدو فرآیند، روشی عالی برای دریافت بازخوردهای ارزشمندی است که میتواند منجر بـه بهبـودی قابـل توجـه در طراحـی و افـزایش فروش در شرایط واقعی شود.

مستندسازی خواسته های بازار:

طرح های کسب و کار زیادی وجود دارند که بر استدلال های مبهمی از این دست استوارند، “این بـازار آن قـدر عظیم است که اگر تنها یک درصد از آن را به دست آوریم، ظرف هشت ماه به نقطۀ سربه سر میرسیم”. جملاتی از این دست دارای پشتوانۀ واقعیـت نبوده و معمولاً منعکس کننده خوشبینی بیش از حد کارآفرین هستند و باعث ضرر خواهد شد . در بسیاری از موارد، این توقعات غیرواقعی هستند! بـا اسـتدلال هـای حـساب نشده و تعمیم هایی از این دست، تعیین سهم بازار امکان پذیر نیست. در مقابل، سرمایه گذاران حرفه ای انتظار مشاهده تحقیقـاتی را دارنـد کـه مؤیـد ادعاهای کارآفرین درباره پتانسیل های بازار کالا یا خدمت است. گردآوری واقعیت ها درباره پتانسیل های فروش کالا یا خدمت نیازمند تحقیقات بازاریابی است. نتایج بررسی های بازار، پرسشنامه هـای نظرسـنجی از مشتریان و مطالعات جمعیتی منجر به افزایش اعتبار پیشبینی های فروش خوشبینانۀ صورت گرفته توسط کارآفرینان میشـود

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + 20 =