اگر میخواهید معاملات خانوادگی انجام دهید این نکات را بدانید

کسب و کارهای خانوادگی و تامین سرمایه – استفاده از اعضای خانواده و دوستان برای سرمایه ی اولیه، خواه به شکل سرمایه ی مالکانه یا سرمایه ی قرضی، یکی از روش های رایـج تـأمین مـالی بـرای ایـده هـای بازرگانی به حساب می آید.

پیشنهادهای زیر میتواند به کارآفرینان کمک کند تا از تخریب بیهوده روابط و دوستی های خانوادگی اجتناب کنند:

 تأثیر سرمایۀ گذاری مذکور را بر تمامی افراد مدنظر قرار دهید:
آیا این کار سبب فشار آوردن به کسی میشود؟ آیا سرمایه گذار مـذکور بـه ایـن دلیل پول خود را در اختیار شما قرار میدهد که مایل به این کار بوده یا در این زمینه احساس الزام میکند؟ آیا طرفین در صورت ورشکستگی شـرکت امکـان بازپرداخت وام را دارند؟ لین مکفی از۲۵۰۰۰۰ دلاری که اعضای خانواده در اختیارش داده بودند برای راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی پوشاک استفاده کـرد. او میگوید، “قاعده سرانگشتی ما این بود که اگر قرار است این سرمایه گذاری دست و پای کسی را ببندد، ما آنرا انجام نخواهیم داد”.

قراردادها را در فضایی کاملا بازرگانی منعقد کنید:
طرفین باید با تمام وام ها و سرمایه گذاری ها به شیوه ای بازرگانی برخورد کنند (صـرفنظر از اینکـه دوستی یا روابط خانوادگی تا چه حد به یکدیگر نزدیک است) تا بتوانند از مشکلات مربوطه اجتناب کنند. به قـول تـام دیویـدوف، یکـی از مـشاوران کسب و کارهای خانوادگی ، “اگر یکی از اعضای خانواده بدنبال یک فرآیند رسمی نباشد، ریسک مؤسسۀ مذکور به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت”. اگر معاملۀ مذکور به شکل وامی است که رقم آن از ده هزار دلار فراتر میرود، باید دارای نرخ بهره ای به میزان نرخ بهره بازار باشد. در غیر اینصورت اداره دارایی ممکـن است آن را به شکل هدیه تلقی کرده و قرض دهنده را جریمه کند.

جزئیات مربوطه را از پیش مشخص کنید:
قبل از دست بدست شدن پول، هر دو طرف باید درباره جزئیات معامله با یکدیگر توافق کنند. چه میـزان پول در این فرآیند درگیر است؟ آیا پول مذکور به شکل وام است یا سرمایه گذاری؟ سرمایه گذار چگونه پول خود را دریافـت مـیکنـد؟ بازپرداخـت وام چگونـه خواهد بود؟ اگر شرکت ورشکست شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟

بیش از مبلغی که سرمایه گذاران قدرت از دست دادن آن را دارند مطالبه نکنید:
صرفنظر از میزان سرمایه ای که بدان نیاز دارید، پذیرش پولی بیش از آن چیزی که اعضای خانواده یا دوستان توان از دست دادنش را دارند نسخه ای برای یک فاجعه بوده و احتمالاً ورشکستگی سرمایه گذاران را به همـراه خواهد داشت.

یک قرارداد مکتوب تهیه کنید:
این اشتباه را مرتکب نشوید که تنها با دست دادن یک معاملۀ مالی را ختم کنید چرا که احتمـال سـوء تعبیر بـه شـدت افزایش خواهد یافت. تهیه یک توافقنامه کتبی نشان دهنده تعهد طرفین نسبت به معامله و حداقل شدن مشاجرات ناشی از ضعف حافظه یا سوء تعبیرها خواهـد شد.

با پول مذکور به شکل یک “پول موقت” برخورد کنید:
اگر چه خانواده و دوستان میتوانند به شما در راه اندازی شـرکت کمـک کننـد و کسب و کارهای خانوادگی از رواج قابل قبولی نیز برخوردار است، اما بعیـد اسـت بتوانند سرمایه کافی را برای حفظ آن در بلندمدت تأمین کنند. شما دیر یا زود نیازمند ایجاد روابطی با سایر منابع اعتباری هستید تا بتوانید شرکت خود را حفـظ نموده و آن را رشد دهید. پول دریافتی از دوستان و خانواده را به عنوان یک پول موقت درنظر بگیرید تا بتوانید شرکت خود را به سطح بعدی تأمین مالی هـدایت کنید.

یک جدول پرداخت متناسب با شرایط کارآفرین و قرض دهنده یا سرمایه گذار تهیه کنید:
اگر چه قرض دهندگان و سـرمایه گـذاران مایلنـد پول خود را هر چه زودتر دریافت کنند، یک جدول بازپرداخت سریع یا خارج کردن سرمایه میتواند بقای یـک شـرکت نوپـا را بـه خطـر بینـدازد. یـک طـرح بازپرداخت واقعبینانه ایجاد کنید که بدون فشار بیش از حد به جریان نقدینگی شرکت نوپا، برای هر دو طرف مناسب باشد.

طرحی را برای خروج سرمایه تهیه کنید:
در تمام معاملات باید این امر دقیقاً مشخص شود که چگونه میتوان سـرمایه گـذاری ها را از شـرکت خـارج نمود.

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 5 =