بیل گیتس موفقیتش را چگونه توصیف می کند ؟

بیـل گیتـس – بیـل گیتـس موفق تریـن و ثروتمند تریـن فـرد نسـل خـود اسـت. امـا مهم تــر از آن  او بــا کمک هــای خیریــه ســخاوتمندانه اش، تــلاش بی‌‌ وقفــه ای را بــرای بهبــود زندگــی و جلوگیــری از مــرگ و میــر انســان ها و جلوگیری از شیوع بیماری ها انجــام داده اســت. نــام او دائمــا بــه عنــوان ثروتمند تریــن مــرد جهــان در فهرســت فوربــس قــرار میگیــرد. وی یکــی از شناخته شــده ترین کارآفرینــان در انقــلاب رایانه هــای شــخصی اســت. او پــس از بازنشســتگی از ســمت مدیرعاملــی شــرکت مایکروســافت، تمـام وقتـش را در بنیـاد خیریه بیـل و ملینـدا گیتـس صـرف کارهـای انسـان دوســتانه نمــوده اســت.

  • هدف‌گذاری‌ های بلند : شـاید عـده کمـی بداننـد کـه موفقیـت بـزرگ مایکروسـافت از یـک دروغ بیــل گیتــس شــکل گرفــت. در ســال ۱۹۷۵ ،بیــل گیتــس بــا شـرکت کامپیوتـری MITS تمـاس گرفـت و بـه آنهـا گفـت کـه یـک مفسـر بیسـیک بـرای ریزکامپیوتـر آن ها سـاخته اسـت. MITS مشـتاق شـد تـا ایـن نرم افـزار را ببینـد، امـا گیتـس و دوسـت برنامه نویسـش پــل آلــن هنــوز بــه طــور واقعــی ایــن نرم افــزار را توســعه نــداده بودنــد. بــه همیــن دلیــل گیتــس و آلــن مجبــور شــدند بــه ســرعت ایــن نرم افــزار را توســعه دهنــد تــا بتواننــد ظــرف چنــد هفتــه آن را بــه شــرکت MITS تحویــل دهنــد و همیــن اولیــن فــروش آن هــا را رقـم زد. مایکروسـافت یـک مـاه پـس از ایـن موضـوع تاسـیس شـد و گیتـس را وادار کـرد بیشـتر از توانـش کار عرضـه کنـد.
  • همیشه جلوتر فکر کنید : بیــل گیتــس همیشــه چشــم اندازی بــه آینــده داشــت و ایــن کــه چگونــه میتوانــد ایــن چشــم انداز را بهتــر و بزرگتــر کنــد، ایــن ویژگــی در تمــام تلاش هایــش مشــهود بــود. مایکروســافت ســالها توانســت رقبایــش را از میــدان بــدر کنــد، چــون همیشــه یــک قــدم جلوتـر از آنهـا و بـه دنبـال چیزهـای بزرگتـر بـود. بیـل گیتـس حتـی زمانـی کـه در سـال ۲۰۰۸ از مایکروسـافت بازنشسـته شـد، هنـوز هـم بــه آینــده فکــر میکــرد. وی تمــام تمرکــزش را روی تلاش های بشر دوسـتانه گذاشـته اسـت، بطـوری کـه بنیـاد بیـل و ملینـدا گیتـس در حــال حاضــر تاثیــر بســیار مثبتــی در سطح جهــان دارد.
  • نگذارید موفقیت شمارا اغفال کند : یکــی از بزرگتریــن درس هایــی کــه مــا میتوانیــم از بیــل گیتــس یــاد بگیریـم، توانایـی او در فرامـوش کـردن و پشـت سـر گذاشـتن موفقیـت اسـت. وی میگویـد:” موفقیـت یـک معلـم پسـت و بدجنـس اسـت کـه ایـن ذهنیـت را در افـراد باهـوش ایجـاد میکنـد کـه آنها شکسـت ناپذیر هسـتند” ضمـن ایـن کـه بایـد موفقیت هـای خـود را بـه خاطر بسـپارید، امـا بایـد مطمئـن شـوید کـه ایـن موفقیت هـا روی قضـاوت شـما سـایه نمی اندازنـد و اعتمـاد بـه نفـس کاذب در شـما ایجـاد نمیکننـد. گیتـس بـاور دارد کـه مـا نبایـد الگو هـای اولیـه موفقیـت خـود را نادیـده بگیریـم، امــا اگــر تمــام تلاشــمان را صــرف ایــن موضــوع کنیــم کــه چــرا ایــن موفقیـت رخ داده اسـت، آمادگـی خـود بـرای رویارویـی بـا چالش هـای آینـده را از دسـت خواهیـم داد.
  • قدر زمان را بدانید : گیتـس میگویـد” مهـم نیسـت کـه چقـدر پـول داریـد، نمیتوانیـد بـا پولتـان زمـان بخریـد.” بیـل گیتـس اهمیـت اسـتفاده عاقلانـه از زمـان را میدانــد و کارهــا را براســاس اهمیــت آنهــا اولویت بنــدی میکنــد. اگــر بـاور داشـته باشـد کـه نیـاز نیسـت در یـک جلسـه شـرکت کنـد، در آن جلسـه حضـور پیـدا نخواهـد کـرد. از سـوی دیگـر، بـرای معاشـرت بـا افـرادی کـه بـا او صمیمـی هسـتند وقـت میگـذارد و مطمئـن میشـود کـه ایـن وقـت صـرف تعهـدات مهـم میشـود.
  • کنترل کیفیت از واجبات است : بــا رشــد شــرکت مایکروســافت، تعــداد برنامه نوســان اســتخدامی بیشــتر و بیشــتر شــد. گیتــس ســمت مدیرعامــل ایــن شــرکت را داشــت و شــغل او ایجــاب نمیکــرد کــه برنامه نویســی کنــد. امــا ایـن کار مانـع بازبینـی و اغلـب بازنویسـی تـک تـک کدهایـی کـه ایـن شـرکت منتشـر کـرده بـود، نمیشـد. چشـمان بـاز بیـل گیتـس بـرای دیـدن جزییـات، کیفیـت نرم افـزار عرضـه شـده توسـط مایکروسـافت را تضمیـن میکـرد و نشـان مـیداد کـه او پیگیـر کارهـای تیـم خـود اسـت و همیشـه بـا محصـوالت مایکروسـافت از نزدیـک آشـنا بـود.
  • ایده‌های تحول‌ آفرین باید نشان داده شوند، نه گفته شوند : در اوایـل دهـه ۸۰ ،بیـل گیتـس و اسـتیو بالمـر بـه دور و اطـراف سـفر میکردنــد تــا ســمینارهایی را در مــورد ایــن کــه چگونــه رابط هــای گرافیکــی سیســتم عامل های آینــده خواهنــد بــود، برگــزار کننــد- امــا هیچکــس آنهــا را بــاور نمیکــرد. زمانــی کــه اپــل در ســال ۱۹۸۴ مکینتــاش را راه انــدازی کــرد، دیدگاه هــا بــه ســرعت تغییــر کردنــد. مکینتـاش اولیـن کامپیوتر موفـق تجاری بـا رابط کاربـر کرافیکـی GUI بود. مایکروسـافت توانسـت در سـال ۱۹۸۵ ویندوز ۰٫۱ را منتشـر کند، درست یـک سـال پـس از موفقیـت مکینتـاش. اگـر ایـده تحـول آفرینـی داریـد، نگـران نشـوید کـه دیگـران متوجـه آن نمیشـوند. آن را توسـعه دهیـد، در ایـن صـورت وقتـی زمـان آن فـرا برسـد، آمـاده خواهیـد بـود.
  • دیدگاه‌ تان را با تیم خود به اشتراک بگذارید : همانطــور کــه بیــل گیتــس ظهــور رابــط گرافیکــی را ســالها قبــل پیشبینـی کـرده بـود، اهمیـت اینترنـت را نیـز مدت هـا قبـل از آن کـه افـراد معمولـی ارتبـاط از طریـق شـماره گیری را در اختیـار داشـته باشـند، پیشبینــی کــرد. در مــاه مــی ۱۹۹۵ ،گیتــس متقاعــد شــده بــود کــه اینترنـت آینـده مایکروسـافت اسـت
  • ازمشتریان ناراضی درس بگیرید : بـا گذشـت سـال ها، بیـل گیـس آدم هـای زیـادی را از خـود ناراضـی کــرده اســت. هــر کــس کــه نــگاهاش بــه ” صفحــه آبــی مــرگ” میافتــد میفهمــد چــرا. امــا بــه همــان انــدازه کــه مــردم علاقــه دارنــد از وینــدوز انتقــاد کننــد، همچنــان از آن اســتفاده میکننــد. از سـال ۱۹۹۰ ،وینـدوز سیسـتم عامل اصلـی جهـان اسـت و از آگوسـت ۲۰۱۱ ،۵٫۸۲ درصــد ســهم بــازار را در دســت دارد. دلیــل اش ســاده اسـت:” مایکروسـافت همچنـان بـه بازخـورد مشـتریان پاسـخ میدهـد و محصولاتــش را ارتقــاء میبخشــد. ایــن دیــدگاه بــا بیــل گیتــس آغـاز شـد: “مشـتریان ناراضـی شـما، بزرگتریـن منبـع یادگیـری شـما هســتند.”
  • ازموقعیت خود برای بازگرداندن استفاده کنید : رهبـران قدرتمنـد اهمیـت کسـب موفقیـت و بـه کارگیـری آن در جهـت جلـب توجـه نیازمنـدان را میداننـد و الگـوی کسـانی میشـوند کـه در موقعیتـی شـبیه بـه موقعیـت آنهـا هسـتند. با وجـود بنیـاد بیـل و ملیندا گیتـس و وقـف مقـدار قابـل توجـه ۴۲ بیلیـون دالر، خانـواده گیتـس در واقــع وقــت خــود صــرف کمک رســانی بــه نیازمنــدان در سراســر دنیــا کردهانـد، بخصـوص ایـن کـه در زمینه هـای تقویـت آمـوزش، سـلامت عمومـی و امـکان دسترسـی بـه تکنولـوژی ارزان بسـیار پرشـور و پررنگتر عمــل میکننــد.
  • زیاد مطالعه کنید : ایـن کـه بیـل گیتـس را کـرم کتـاب میخواننـد، ممکـن اسـت چنـدان جـدی گرفتـه نشـود. گیتـس در وبلـاگ خـود بخشـی دارد کـه آن را بــه کتاب هایــی کــه میخوانــد اختصــاص داده اســت و ســال گذشــته کتاب هایــی را بــرای مطالعــه در تابســتان و تــا آخــر ســال پیشــنهاد کــرد. یــک رهبــر موفــق میدانــد کــه بایــد تمــام نقطــه نظــرات و دیدگاه هــا را در نظــر داشــته باشــد و میدانــد کــه الهامــات و افــکار بکــر میتوانــد از هــر جایــی بــه ســراغ انســان بیایــد.

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − ده =