راز موفقیت طرح های کسب و کار تاثیرگذار چیست؟

شاید شما هم از آن دسته افرادی باشید که به تازگی اقدام به نگارش طرح کسب وکار خود کرده اید. طرح کسب وکار هم نیاز به فوت و فن به خصوص خود دارد. تنها آماده کردن یک دسته برگه ی مرتب حاوی اطلاعات تجاری بی ثمر و عمل پوچی است.

در وهلۀ اول، نوشتن یک طرح کسب وکار ممکن است همانند یک کار ترسناک به نظر برسد ولی مثل بسیاری از پروژه های بزرگ، کلیـد موفقیـت در ایـن است که در هر مرحله یک گام به جلو بردارید. غالبا مهمترین بخش آن، آغاز فرآیند است! کارآفرینانی که زمانی را صرف تحقیقات و نوشتن طـرح کـسب و کار میکنند متوجه شده اند که، اگر چه خود طرح برای راه اندازی و مدیریت کسب و کار و تأمین سرمایه بسیار مفید است، ارزش واقعی آن در فرآیندی اسـت که در تهیۀ طرح دنبال میشود. تهیۀ این طرح مبنای محکمی را در اختیار آنها قرار میدهد که بر آن اساس میتوانند شرکت خود را اداره کنند. استفاده مهم دیگری که از طرح کسب وکار به عمل می آید تأمین سرمایۀ مورد نیاز برای راه اندازی شرکت است که فرآیندی کـاملا چالـشی اسـت. چگونـه میتوانید طرحی را بنویسید که سرمایۀ مورد نیاز برای راه اندازی فعالیت بازرگانی شما را تأمین کند؟ نکات زیر میتواند در این فرآیند به شما کمک کند:

مخاطبین خود را بشناسید: همانطور که مشغول نوشتن طرح خود هستید، مخاطبین خود را در ذهن داشته باشید. به خاطر داشته باشید که وام دهندگان، سرمایه گذاران خصوصی، سرمایه گذاران مخاطره جو و سایر منابع بالقوه مالی هر ساله صدها طرح کسب وکار دریافت مـیکننـد. بـسیاری از این طرح ها در دو حوزه کلیدی با مشکل مواجه میشوند: جلب توجه خواننده به شیوه ای جذاب و بیان اینکه مؤسسۀ بازرگانی چگونه کالا یا خدمتی متمایز یا بهتر را در اختیار مشتری قرار میدهد. نوشتن یک طرح کسب و کار نیازمند این است که کارآفرینان مرز روشنی را بین پتانسیل های بازار مؤسسۀ بازرگـانی و واقعبینی در نظر گرفته و چالش ها و خطرات مربوطه را مد نظر قرار دهند. البته، اگر خلاصۀ اجرایی شما نتواند در همان وهلۀ اول توجه خواننده را جلب کنـد، هیچ یک از این موضوعات کارآمد نخواهند بود. اطمینان حاصل کنید که بخش قابل توجهی از زمان خود را صرف تهیۀ خلاصۀ اجرایی نمودهاید بـه نحـوی که مفهوم کسب و کار اساسی و مزایای آن را در چند جمله یا پاراگراف به خواننده منتقل کند.

عناصر طرح کسب و کار را بشناسید: ساختار طرح کسب وکار و بحث های صورت گرفته در این فصل تمام عناصـر مـورد نیـاز یـک طـرح کسب وکار صحیح را در اختیار شما قرار میدهد. با این وجود، شیوه ارائه و سازماندهی آن به شما بستگی دارد. به خاطر داشته باشـید کـه چـون تـک تـک کارآفرینان و ایده های بازرگانی آنها منحصربه فرد هستند، هر یک از طرح های کسب و کار نیز باید منحصر به فرد باشد. در دام استفاده از الگوهای کلیشه ای نیفتید. به عناوینی اشاره کنید که وام دهندگان و سرمایه گذاران منتظر دیدن آن هستند ولی این کار را به سبک خـود و بـه شـیوه ای انجـام دهیـد کـه مناسب فعالیت بازرگانی شماست.

به اهمیت استراتژی برای موفقیت فعالیت بازرگانی خود توجه کنید: وام دهندگان و سرمایه گذاران باتجربه مـیداننـد کـه کلیـد واقعـی ایجاد یک شرکت موفق در خلق و اجرای یک استراتژی صحیح بازرگانی است. فرصت کوتاهی که برای شرح استراتژی شرکت در کسب مزیت رقابتی وجود دارد را از دست ندهید. وام دهندگان و سرمایه گذاران باتجربه میدانند که بدین شیوه است که شرکت میتوانـد بـه یـک موفقیـت پایـدار دسـت یابـد. غالبـا، کارآفرینان بر تهیۀ پیشبینی های مالی، بدون توصیف استراتژی های لازم برای کسب آنها تمرکز میکنند.

به اندازه کافی و نه بیش از حد به عمق مطلب بروید: وام دهندگان و سرمایه گذاران بـه دنبـال شـواهدی هـستند مبنـی بـر اینکـه کارآفرینان تکلیف خود را به خوبی انجام داده، صنعت را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده، بازارهای هدف را بررسی کرده، رقابـت را مـورد مطالعـه قـرار داده و سایر عناصر مهم یک طرح را پوشش دادهاند. با این وجود، آنها به دنبال پیمودن یک مسیر طولانی نیستند تا اسـاس و جـوهره ایـده بازرگـانی شـما را درک کنند. هنگام نوشتن، تمرکز خود را حفظ کرده و طرح خود را حتی الامکان به ۴۰ صفحه محدود کنید.

مطمئن شوید که پیشبینی های مالی شما واقع بینانه هستند: وام دهندگان و سرمایه گذاران باتجربـه مـیداننـد کـه کارآفرینـان افـرادی خوشبین بوده و پیشبینی های مالی تهیه شده توسط آنها نیز خوشبینانه است. یکی از سریع  ترین روش های رد کـردن یـک طـرح، گنجانـدن آن دسـته از پیشبینی های مالی است که به حدی خوشبینانه هستند که غیرمنطقی جلوه میکنند. شما میتوانید از یـک حـسابدار، بانکـدار یـا سـایر متخصـصان مـالی بخواهید که قبل از ارائۀ طرح به وام دهندگان و سرمایه گذاران بالقوه، پیشبینی های مالی شما را مورد بازنگری قرار دهند.

استراتژی خروج را شرح دهید: سرمایه گذاران، متخصص سرمایه گذاری در فعالیت های بازرگانی نوپا بوده و اگر تصمیم به خروج خود از حلقـۀ مالکیت شرکت گرفتند، باید بتوانند پول خود را بدست آورند. هر طرحی که هدف آن جذب سرمایه گذاران بالقوه باشد باید نحوه بازپرداخت پول سرمایه گذاران را به گونه ای مشخص کند که ترجیحا با یک بازگشت سرمایۀ قابل توجه همراه باشد. آیا شرکت از عرضۀ اولیه اوراق بهادار استفاده میکنـد؟ آیـا بـه دنبـال فروش آن به یک شرکت بزرگتر است؟ وام دهندگان به دنبال شواهدی هستند مبنی بر اینکه شرکت مذکور قادر به ایجاد جریان نقدی کـافی بـوده و میتواند وام های خود را به موقع بازپرداخت کند

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 5 =