گام هایی برای اجتناب از بحران های ناشی از عدم وصول مطالبات

کارآفرینان برای اجتنـاب از بحران هـای مـالی ایجـاد شـده در اثـر حساب های دریافتنی کند (مطالبات) و عدم تسویه بدهی توسط مشتریان چه کارهایی میتوانند انجام دهند؟ گام های زیر میتواند در این زمینه به شما کمک کند:

ذخیره نقدی شرکت خود را افزایش دهید:
مالکان شرکت های کوچک، دستکم نقدینگی مورد نیاز سه ماه خود را نگه میدارنـد بـه نحـوی کـه اگر حساب های دریافتنی بیش از حد مورد انتظار با تأخیر مواجه شده یا فروش بصورت ناگهانی کاهش یابد با مشکل مواجه نشوند.

خط اعتباری شرکت خود را تقویت کنید:
مالکان شرکت ها میتوانند خط اعتباری خود نزد بانک ها را تقویت کنند ولی انجام این کـار، قبـل از نیـاز واقعی به پول است. صورتحساب های مالی شرکت خود را همیشه مرتب و آماده نگه دارید تا به بانکدار خود ثابت کنید که مستحق یک خط اعتبـاری بیشتر و قویتر هستید.

حساب های دریافتنی خود را بدقت کنترل کنید:
بعضی از مالکان کسب و کارهای کوچک، خلاصه های روزانه ای از حـساب های دریـافتنی  شـرکت خود را تهیه نموده و بدنبال یافتن روندهای مخرب هستند. آنها با انجام این کار میتوانند مشتریان بدحسابی را شناسایی کنند که ممکـن اسـت در صورت عدم اقدام فوری توسط شرکت، بدهی خود را هیچگاه نپردازند.

مسئولین پرداخت صورتحساب ها، در شرکتهایی که بزرگترین مشتریان شما هستند را شناسایی کنید:
در صورتی که بدانید که دقیقـاً بایـد بـا چه شخصی تماس بگیرید، امکان وصول مطالبات آسانتر خواهد بود.

هنگامیکه سررسید حسابی فرا میرسد، اقدامی فوری در این زمینه انجام دهید:
براین وسوسه که به صندلی خود تکیه داده و منتظر پرداخـت پول توسط مشتری شوید غلبه کنید. اگر یک مشتری صورتحساب را در تاریخ سررسید نپرداخت، بلافاصله با او تماس گرفته و درخواسـت پرداخـت آنرا مطرح کنید.

به شرایط اعتباری خود وفادار بمانید:
شرایط اعتباری خود را قبلاً با تمام مشتریان در میان بگذارید. اگر مشتریان از پرداخـت آن امتنـاع کردنـد به آنها خاطرنشان کنید که متعهد عمل به تعهدات مذکور در قرارداد فروش هستند.

قیمت های خود را برای پوشش هزینه های اضافی پرداخت های تأخیری افزایش دهید:
اگر مشتریان از پرداخت به موقع صورتحساب امتناع کردنـد، مشخص کنید که پرداخت های تأخیری آنها چه هزینه ای برای شرکت داشته و سپس قیمت ها یا نرخ های خـود را بـه انـدازه کـافی افـزایش دهیـد تـا هزینه های مذکور را پوشش دهد.

تخفیف هایی را برای تشویق پرداخت زودهنگام در نظر بگیرید:
تخفیف های نقدی  بدان معناست که اگـر مـشتری ظـرف ده روز بدهی خود را بپردازد، به او دو درصد تخفیف میدهید. در غیر اینصورت کل مبلغ صورتحساب باید ظرف سـی روز پرداخـت شـود. ایـن امـر منجر به کاهش حاشیۀ سود شرکت شده ولی انگیزه ای برای پرداخت زودهنگام توسط مشتریان ایجاد میکند.

به خاطر داشته باشید که: “بسیاری از شرکت ها به واسطۀ فقدان نقدینگی و نه به دلیل عدم سودآوری ورشکست میشوند”.

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + شانزده =