سرمایه گذاران بخش خصوصی

سرمایه گذاران بخش خصوصی – پس از به میان آوردن تمام سرمایه ی خود و متقاعد کردن دوستان و آشنایان برای سـرمایه گـذاری و راه اندازی کسب و کار، بـسیاری از کارآفرینـان هنـوز هـم در سرمایه ی اولیه ی مورد نیاز خود احساس کمبود میکنند.
غالبا گام بعدی در این مسیر، مراجعه به سرمایه گذاران بخـش خـصوصی اسـت . ایـن سرمایه گذاران بخش خصوصی افرادی ثروتمند و غالبا کارآفرینانی هستند که در شرکت های نوپا سرمایه گـذاری نمـوده و در ازای آن مالکیـت در سهام شرکت را طلب میکنند.
این سرمایه گذاران بخش اعظمی از سرمایه ی مورد نیاز کارآفرینان را ظرف سال های گذشته تـامین کـرده انـد.

اخیرا شرکت هایی مثل گوگل، شرکت کامپیوتری اپل، استارباکس، کینکو و بادیشاب از این نـوع سـرمایه گـذاری در سـال هـای اولیه ی خود برای تأمین مالی رشد خود استفاده کرده اند. در حال حاضر، سرمایه گذاری از طریق سرمایه گذاران بخش خصوصی بزرگترین منبـع تـامین مـالی خـارجی بـرای شرکت هایی است که نیازمند بذر سرمایه بوده و در مراحل اولیه ی فعالیت بازرگانی به سر میبرند.

در بسیاری از موارد، این سرمایه گذاران بخش خصوصی برای چیزی بیش از دلایل صرف اقتصادی سرمایه گذاری میکنند. به عنوان مثال، آن ها نـوعی علاقـه یـا تجربـه ی شخصی در یک صنعت خاص داشته و مایلند پول خود را در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که در مراحل اولیه ی رشد قرار داشته و بـه همـین دلیـل شرکت های سرمایه گذاری مخاطره جو و سرمایه گذاران سازمانی وارد عرصه ی مذکور نمیشوند. تامین مالی از طریق سرمایه گذاران بخش خصوصی برای شرکت هـایی کـه نیازمند سرمایه ای بیش از ظرفیت دوستان و اعضای خانواده هستند مناسب است ولی در بسیاری از مـوارد کسب و کارشان آنقـدر بـزرگ نیـست کـه بتوانـد علاقـه ی شرکت های بزرگ سرمایه گذاری را جلب کند.
تأمین مالی از طریق این سرمایه گذاران نقش حیاتی در بخش کسب و کارهـای کوچـک کـشور دارد زیـرا شکاف سرمایه ای که شرکت های کوچک بدان نیاز دارند  را پر میکند. به عنـوان مثـال، پـس از تـامین پول مورد نیاز برای راه اندازی شرکت آمازون از طریق خانواده و دوستان، جف بیزاس به سراغ سرمایه گذاران بخش خصوصی رفت تـا بتوانـد سـرمایه ی مـورد نیـاز خـود را تأمین کند چرا که شرکت های سرمایه گذاری حرفه ای علاقه ای به سرمایه گذاری در این فعالیت نداشتند.
بیـزاس ۱/۲ میلیـون دلار را از چنـد نفـر از این افراد تأمین کرد تا اینکه در نهایت، هشتاد میلیون دلار را یکسال بعد از یک شرکت سرمایه گذاری بزرگ تأمین نمود.

سرمایه گذاران بخش خصوصی یکی از منابع سرمایه ی اولیه برای شرکت هایی هستند که در مرحله ی تکوین و شکل گیری بوده یا مراحل آغازین رشد خود را گذرانده اند. آنهـا نقش قابل توجهی در تامین مالی شرکت های مذکور دارند.  اگرچه کارشناسان درباره میزان دقیق سرمایه گذاری بخش خصوصی اختلاف نظر دارنـد، بـر یـک واقعیت متفـق القـول هـستند: “سرمایه گذاران بخش خصوصی بزرگترین منبع واحد سرمایه بیرونی برای شرکت های کوچک هستند”.
سرمایه گذاری آن ها در شرکت های جوان، هفده برابـر بـیش از شرکت های سرمایه گذاری حرفه ای است.

کارآفرینانی که در جستجوی سرمایه بر می آیند به سرعت می آموزند که چالش واقعی آنها یافتن سرمایه گذار اسـت. اغلب سرمایه گذاران بخش خصوصی  دارای تجربیـات کاری و مالی قابل توجهی بوده و بسیاری از آنها یا کارآفرین هستند یا جزو کارآفرینان قبلی به حساب می آیند. از آنجایی کـه بـسیاری از آنها روی چندان خوشی به تماس های تلفنی اشخاص ناشناس نشان نمیدهند، یافتن آنها میتواند منجر به برقراری تماس مناسب شود. کلید ایـن امـر در ایجاد شبکه است.
یکی از روش های مناسب برای آغاز این فعالیت، پرسش از دوستان، وکلا، بانکـداران، کـارگزاران، حسابداران، سـایر مالکـان مؤسسات بازرگانی و مشاوران برای ارائه ی پیشنهاد و معرفی است. سرمایه گذاران بخش خصوصی تقریبا همیشه پول خود را به صورت محلی سرمایه گذاری مـیکننـد. لـذا کارآفرینان باید از نظر مکانی به آنها نزدیک  باشـند. همچنـین آنها بـه دنبـال کـسب و کارهایی میگردند که اطلاعاتی درباره آن داشته و بسیاری از آنها علاوه بر پول، انتظار سرمایه گذاری دانـش، تجربـه و انـرژی خـود را در شـرکت مذکور دارند. در حقیقت، توصیه و شبکه ی تماس هایی که سرمایه گذاران بخش خصوصی با خود به یک شرکت می آورند در بعضی از مواقـع مـیتوانـد بـه انـدازه پولـشان ارزشمند باشد.

اینترنت به میزان قابل توجهی سبب افزایش توانایی کارآفرینان جویای سرمایه و سرایه گذار جویای موسسات بازرگـانی شـده تـا بتواننـد یکـدیگر را بیابند. چندین شبکه از سرمایه گذاران در اینترنت ایجاد شده است.

 

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − دوازده =