چگونه شرکت خود را در بورس ثبت کنیم؟

بورسی شدن شرکت فرآیندی پیچیده و بوروکراتیک است که تکمیل آن معمـولا چنـد مـاه بـه طـول مـی انجامـد. بسیاری از کارشناسان فرآیند IPO را به دویدن در یک ماراتن تشبیه میکنند. هم شرکت و هم تیم مدیریتی باید از تناسب انـدام کـافی برخـوردار بوده و آماده انجام این فرآیند فرسایشی باشند.

کارآفرینان نوعا نمیتوانند به تنهایی شرکت خود را روانـه ی بورس کننـد. ایـن کـار نیازمنـد تلاشی هماهنگ از سوی تیمی از افراد حرفه ای است، که شامل مدیران اجرایی شرکت، یک حسابدار، یک وکیل اوراق بهادار، یـک روزنامه ی رسمی بـرای انتشار اطلاعات مالی و دست کم یک پذیره نویس است.

گـام هـای کلیـدی در بورسی شدن شرکت شامل موارد زیر است:

انتخاب پذیره نویس:
مهمترین عنصر در انجام یک عرضه ی اولیه موفق در بورس، انتخاب یک پذیره نویس کارآمد یا یک بانـک سـرمایه گـذاری است. پذیره نویس مذکور دو نقش اولیه را برعهده دارد:
کمک به تهیه ی تقاضای پذیرش بـرای انتـشار سـهام
تـرویج و معرفـی سـهام شـرکت نـزد سرمایه گذاران.

پذیره نویس مذکور با مدیران شرکت بعنوان یک مشاور کار میکند تا تقاضای پذیرشی که بایـد بـه کمیـسیون بـورس و اوراق بهادار ارائه شود را تهیه، سهام مربوطه را معرفی، قیمت سهام را مشخص و پشتیبانی های بعـدی را بـه عمـل آورد. پـس از نهـایی شـدن تقاضای پذیرش، وظیفه ی اولیه ی پذیره نویس، فروش سهام شرکت از طریق سندیکای پذیره نویسی به سایر بانک های سرمایه گذاری است.

مذاکره درباره یک یادداشت تفاهم:
برای شروع عرضه، کارآفرین و پذیره نویس باید درباره یک یادداشت تفـاهم بـا هـم مـذاکره کننـد کـه بیانگر جزئیات معامله است. یادداشت تفاهم مذکور طیفی از موضوعات مهم شامل نوع پذیره نویسی، اندازه و دامنه ی قیمت، کمیسیون پذیره نویـسی و تضمین ها و گزینه های مربوطه میشود. این یادداشت تفاهم بیان میکند که پذیره نویس ملزم به ارائه ی سهام نیست مگر اینکـه فرآینـدهای مربوطـه دقیقا به مورد اجرا گذاشته شوند (معمولا یک روز قبل از پذیره نویسی).
با این وجود، این تفاهم نامه معمولا یک تعهد الزام آور را برای شـرکت ایجـاد میکند تا کلیه ی هزینه های مستقیمی که پذیره نویس در ارتباط با عرضه ی مذکور متحمل میشود را بپردازد.

تهیه ی تقاضای پذیرش:
پس از امضای یادداشت تفاهم توسط شرکت، وظیفه ی بعدی شرکت تهیه ی تقاضای پذیرشی است که بایـد بـه کمیـسیون بورس و اوراق بهادار ارائه شود. این سند که بیانگر شرکت و سهام آن است اطلاعاتی را درباره خطرات این سرمایه گذاری افشاء میکند.
ایـن تقاضا شامل اطلاعاتی درباره نحوه استفاده از عواید حاصله، تاریخچه ی شرکت و مدیریت مالی آن، ساختار سرمایه، ریسک های مربوطه، تجربه ی مـدیریتی و بسیاری از جزئیات دیگر است. این تقاضا بسیار جامع بوده و تهیه ی آن ممکن است چند ماه طول بکشد. برای تهیه ی تقاضای مـذکور، کارآفرینـان بایـد به تیم متخصصان حرفه ای خود اتکا کنند.

تشکیل پرونده نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار:
هنگامی که تقاضای مذکور نهایی شد (به استثنای قیمـت گـذاری سـهام و عوایـد و کمیسیون مربوطه که تا قبل از انتشار و عرضه به بازار مشخص نیست)، شرکت رسما تقاضای مربوطه را به کمیسیون بورس و اوراق بهـادار عرضـه کرده و منتظر بررسی بخش مالی کمیسیون مذکور میماند که معمولاً به ۳۰ تا ۴۵ روز (یا بیـشتر) زمـان نیـاز دارد. بخـش مـذکور نقـاط ضـعف و ایرادهای مربوط به تقاضای پذیرش را با یک نامه برای وکیل شرکت ارسال میکند.
شرکت و تیم افراد حرفه ای باید تمـام نقـاط ضـعف مـذکور در این نامه را اصلاح کنند.

انتظار برای اجرایی شدن تقاضا:
هنگام انتظار برای تأییدیه ی کمیسیون بورس و اوراق بهادار، مدیران و پذیره نویـسان بـه شـدت مـشغول کـار هستند. پذیره نویسان در حال تهیه ی سندیکایی با سایر پذیره نویسان هستند تا سهام شرکت ها را روانه بازار کنند .کمیسیون بورس و اوراق بهـادار افـشای اطلاعـات شـرکت در طـول ایـن دوره سـکوت  را محدود کرده است.

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × یک =