شرکت های سرمایه گذاری دنبال چه چیز هستند؟

شرکت های سرمایه گذاری – مالکان شرکت های کوچک باید بداننـد کـه بـرای شـرکت هـای کوچـک، علـی الخـصوص شرکت های نوپا یا شرکت هایی که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنند، عبور از فرآیند بررسی دقیق یـک شـرکت سـرمایه گـذاری و واجـد شرایط شدن برای یک سرمایه گذاری بسیار مشکل است. یک طرح کسب و کار منطقی نقشی اساسی در متقاعد کردن شرکت های سـرمایه گـذاری دارد.

هنگام ارزیابی یک سرمایه گـذاری ، شرکت های سرمایه گذاری به دنبال ویژگی های زیر هستند:

مدیریت شایسته:
توانایی تیم مدیریتی، مهمترین عنصر موفقیت هر موسسه بازرگانی بوده و شرکت های سرمایه گذاری نیز به ایـن امـر واقفنـد. از نظر این شرکت ها، تیم مدیریتی ایده آل دارای تجربه، مهارت های مدیریتی، تعهد و توانایی ایجـاد تـیم اسـت. فیـل سـوران، مـدیرعامل شـرکت تکنولوژی کامپِلنت، یک شرکت ذخیره سازی داده ها که توانسته به شکل موفقیت آمیزی توجه شرکت های سرمایه گذاری را به خود جلـب کنـد مـی گوید، “اگر مدیریت خوبی نداشته باشید، ضربات سنگینی خواهید خورد”.

مزیت رقابتی:
سرمایه گذاران به دنبال عواملی هستند که شرکت های کوچک را قادر به تمایز از رقبایشان مـیسـازد. ایـن قابلیت هـای متمایزکننـده میتواند شامل دامنه ی گسترده ای از کالا یا خدمت نوآورانه ای که نیازهای تامین نشده مشتریان را ارضا میکند تا یک رویکرد بازاریابی یـا تحقیـق و توسعه ی منحصربه فرد باشد. باید چیزی در این پتانسیل ها وجود داشته باشد تا بتوانند یک مزیت رقابتی پایدار را ایجاد کـرده و شـرکت مـذکور را بـه رهبر صنعت تبدیل کنند.

صنایع در حال رشد:
صنایع داغ (مد روز)، سود و به همین ترتیب توجه شرکت های سرمایه گذاری را به خود جلب میکنند. بسیاری از شـرکت های سرمایه گذاری در جستجوی چشم اندازهایی در حوزه های در حال رشد هستند چرا که به اعتقاد آنها، پتانسیل سودآوری در این حـوزه هـا بیـشتر است. یکی از سرمایه گذاران شرکت هـای سـرمایه گـذاری میگوید، “اگر میخواهید بازده واقعا خوبی داشته باشید، انتخاب شما عموما باید به گونه ای باشد که ظرف سه تا پنج سال ده برابـر سـرمایه اولیـه را بازگردانید”.

استراتژی خروج کارآمد:
شرکت های سرمایه گذاری نه تنها بدنبال شرکت های خوش آتیه با توانایی تسلط بـر بـازار هـستند، بلکـه بـه دنبـال طرحی برای یک استراتژی خروج موجه هستند که نوعاً ظرف سه تا پنج سال قابل اجرا باشد. شـرکت هـای سـرمایه گـذاری زمـانی متوجـه میـزان بازگشت سرمایۀ خود میشوند که شرکت های مربوط در عرضه ی اولیه ی در بورس اوراق بهادار به فروش رفتـه یـا اینکـه توسـط یـک شـرکت بزرگتـر خریداری یا در شرکت دیگری ادغام شوند. چون عرضه ی اولیه اوراق بهادار سخت شده است، شرکت های سرمایه گذاری در استراتژی های خروج خـود باید صبورانه عمل کنند.

عوامل نامشهود:
عوامل مهم دیگری وجود دارند که در فرآیند بررسی مدنظر قرار گرفته ولی به سادگی قابل اندازه گیـری نیـستند. اینهـا در زمـره عوامل بینشی و نامشهودی هستند که شرکت های سرمایه گذاری به طور غریزی آنها را حس میکنند. ایـن احـساس ممکـن اسـت نتیجـه ی تعریـف مفهوم منطقی یک شرکت از هدف انتخابی، فرآیند برنامه ریزی استراتژیک، ترکیب تیم مدیریتی یا یکسری از عوامل دیگر باشد.

علیرغم مزایای متعدد، شرکت های سرمایه گذاری برای تمام کارآفرینان مناسب نیستند. پول شرکت های سرمایه گذاری بهای سـنگینی دارد. قبـل از سوار شدن به یک قطار یک طرفه، از خود بپرسید که آیا این راه بهترین مسیر برای شرکت شما و تمایلات شخصی شماست یا نه. سرمایه گـذاران، همانند فروشگاه های بزرگ در روز بعد از کریسمس، در یک دوره زمانی کوتاه انتظار بازده بالایی را دارند.

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − 2 =