چگونه از طریق “طرح کسب و کار” سرمایه گذار جذب کنیم؟

  • اشتیاق خود درباره سـرمایه گذاری را نشان دهید ولی بیش از حد احساسی عمل نکنید.
  •  مخاطبین خود را عمیقا شناخته و سعی کنید زبانی مشترک با آنها ایجاد کنید.
  • با یک توضیح اولیه از سـرمایه گذاری جدید و فرصت ها و مزایای پیشبینی شده آنها، به سرعت سرمایه گذاران را جذب کنید.
  • بر نکات اصلی تأکید کنید. سؤالات تخصصی میتوانند در قسمت های بعدی با مطرح کردن جزئیات پاسخ داده شوند. در اوایل جلـسه ای کـه بـا وام دهندگان و سرمایه گذاران برگزار کرده اید، درگیر جزئیات نشوید.
  •  برنامه ی ارائه خود را ساده نگه داشته و آن را به دو یا سه نکته اصلی (و نه بیشتر) که باید مورد توجه مخاطبان قرار گیرد محدود کنید.
  • · از استفاده از واژه های تخصصی که احتمالا بالاتر از سطح درک بسیاری از مخاطبان است اجتناب کنید. دست کم یکبـار پـیش کـسی کـه هـیچ گونه آموزش فنی خاصی ندیده است این کار را تمرین کنید. به آن فرد بگوئید که هرگاه قادر به فهم آن چیزی که شما درباره آن صحبت میکنیـد نیست سخن شما را قطع کند. هنگامی که این امر اتفاق میافتد، و معمولا نیز چنین است، آن بخش از برنامه ی ارائه ی خود را مجددا بازنویسی کنید.
  • از کمک های بصری استفاده کنید. این امر سبب تسهیل تعقیب برنامه ارائه شما میشود ولی این کمک های بصری را به “سـتاره” برنامـه تبـدیل نکنید. آنها باید صرفا به حمایت و پشتیبانی از پیام شما بپ%

درباره ی مهتاب معصومی