از ماساژ درمانی تا خلق توییتر

توییتر را اکثر ما میشناسیم. نوعی سرویس شبکه اجتماعی آنلاین است  کـه بـه کاربرانش امــکان میدهــد بــا ۱۴۰ کاراکتــر، پســت  متنــی بفرســتند. جک دورسی خالــق ایــن شــبکه اجتماعــی  آن را ابــداع کرد. امــروزه توییتــر کاربــرد اجتماعــی و ارتباطـی پیـدا کـرده اسـت و دومیـن شـبکه اجتماعـی پرطرفـدار پـس از فیسبوک است.

آیـا میدانسـتید دورسـی یـک ماسـاژور دارای مــدرک بــود کــه بــه صــورت تفننــی کار طراحــی و مــد انجــام میداد؟ خیلی از ما مدت ها راه را اشتباه میرویم ، و این به معنای شکست نیست. کافیست راه درست را پیدا کنیم . هیچوقت برای شروع دوباره دیر نیست. راه موفقیت را پیدا کنید و همه چیز را دوباره بسازید.

امــا ببینیــم از نظــر جک دورسی، بنیانگـذار توییتـر و اسـکوئر رمزهـای موفقیـت کارآفرینـان درچیست؟

  • با ایده آغاز کنید: جک دورسی میگویــد تصــور غلطــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه کارآفرینـان موفـق کاری میکننـد کـه رئیـس خودشـان باشـند، و بعـد به دنبـال ایـده میگردنـد. بـه اسـتدلال وی اغلـب کسـب و کارهـا زمانـی موفــق میشــوند کــه بنیانگــذاران آنهــا معکــوس عمــل کننــد. تاثیری که ایده ی مطلوب بر موفقیت و کسب ثروت شما میگذارد مدیریت نخواهد گذاشت.
  • یک شرکت شفاف بسازید: در طـول تمـام جلسـاتی کـه در ادارات مرکـزی اسـکوئر برگـزار میشـود، برخی هــا یادداشــت برداری میکننــد و بعــد ایــن یادداشــت ها را بــرای تمــام کارمنــدان ایــن شــرکت میفرســتند. دورســی میگویــد:” ایــن یادداشــت ها اطلاعــات همــه را در یــک ســطح نگــه میدارنــد،امــا مزایــای دیگــری هــم دارنــد. ایــن کــه تمــام دیدگاه هــا و نظــرات جدیــد و گوناگــون را دریافــت میکنیــم و کاری میکنیــم آدم هــا بــه روش هـای مختلـف فکـر کننـد و خلاقیت هـای بیشـتری را در سـازمان ایجـاد نماینـد. “
  • منتظر بمانید تازمان آمدن ایده بزرگ فرا برسد: در ابتـدا ایـده توییتـر در سـال ۲۰۰۰ بـه ذهـن دورسـی رسـید. اما ارسـال پیـام کوتـاه هنـوز کار بزرگـی نبـود. آمریکایی هـا بـه طـور متوسـط تنهـا ۳۵ متــن در مــاه ارســال میکردنــد. دورســی میگویــد:” بــه ســرعت فهمیـدم …هیـچ کـس دیگـری دسـتگاه پسـت الکترونیکـی موبایل نـدارد، بنابرایـن ایـن سیسـتم بـه نوعـی بلا اسـتفاده بـود. در سـال ۲۰۰۶ روزی کــه منتظــرش بــودم فــرا رســید. آمریکایی هــا هــر مــاه بیشــتر از آن کـه تمـاس تلفنـی بگیرنـد، پیـام متنـی ارسـال میکردنـد.” جک دورسـی ســرویس شــبکه اجتماعــی توییتــر را در مــاه مــارس آغــاز و در ژوئیــه همـان سـال راه انـدازی کـرد. وقتـش رسـید، زمـان مناسـب بـود و توییتر گل کـرد. پس هر ایده ای زمان شکوفایی به خصوص خودش را دارد.
  • مسیرهای شغلی همیشه مسیرهای مستقیمی نیستند: درســت قبــل از راه انــدازی توییتــر، دورســی در دانشــکده طراحــی مــد، مشــغول طراحــی لبــاس بــود. کارهــای معیــن و جــدی همچــون تصویرگــری و ماســاژ درمانــی داشــت. پــس چــرا تصمیــم گرفــت بــه سـراغ برنامه نویسـی و کارآفرینـی بـرود؟ وی میگویـد:” آنهـا ابزارهـای مــورد نیــازم بودنــد تــا آنچــه را دلــم میخواســت، بســازم.” او امیــدوار اســت روزی شــهردار نیویــورک شــود.
  • به روزمرگی اعتقاد داشته باشید: جک دورسی هـر روز صبـح اش را بـه یـک شـکل آغـاز میکنـد: او صبح هـا دو تخم مــرغ آبپــز بــا ســس ســویا و یــک بــرش تــوت فرنگــی میخــورد. وی تمــام هفتــه ی خــود را بــا دقــت برنامه ریــزی میکنــد. دوشـنبه روز مدیریـت اسـت. در شـرکت اسـکوئر یـک جلسـه فکـری و عملـی داریـم و در توییتـر یـک جلسـه کمیتـه عملیاتـی. سـه شـنبه روز محصـول، مهندسـی و طراحـی اسـت. چهارشـنبه روز بازاریابـی، رشـد و توســعه و ارتباطــات اســت. پنجشــنبه روز مشــارکت و توســعه دهندگان اسـت. جمعـه هـم روز مصاحبـت و فرهنـگ.
  • رسیدن به کمال از طریق سادگی: ۱۴۰ حـرف، تمـام آن چیـزی اسـت کـه از توییتـر نصیبتـان میشـود. هیـج جایـی بـرای هجاهـای غیرضـروری وجـود نـدارد. دورسـی دوسـت دارد ایده هـای پیچیـده را دریافـت و بقایـای مفهومـی آن را حـذف کنـد، بنابرایـن فقـط میتوانیـد روی چیزهـای بسـیار مهـم تمرکـز کنیـد. جـک میتوانــد در یــک کلمــه هــدف شــرکت ها را عنــوان کنــد. در مــورد توییتـر ایـن کلمـه ارتبـاط اسـت و در مـورد اسـکوئر ایـن کلمـه تجـارت.
  • یادداشت‌هارا نگه دارید: همــه تاریخ گذاری هــا بــه دوره دبیرســتان بــاز میگــردد، مدت هــا پیـش از آن کـه دورسـی شـرکت هایش را بسـازد، یادداشـت های خـود را نگـه میداشـت و حـالا میگویـد ایـن بهتریـن کاری اسـت کـه تـا بـه حـال در زندگـی خـود انجـام داده اسـت.
  • به کارها اولویت بدهید: هـر کـس روز خـود را بـه نحـوی برنامه ریـزی میکنـد. دورسـی اعتقـاد دارد کــه بــدون برنامه ریــزی بــرای زمــان خــود بــه هیــچ موفقیتــی نمیتوانیــد برســید. بــه همیــن دلیــل، او از یــک برنامــه جامــع بــرای زمانبـدی کارهایـش اسـتفاده میکنـد و از طریـق اولویـت دادن بـه کارهـا آن هــا را طبقه بنــدی مــی کنــد.
  • ارتباط و همکاری دو اصل کلیدی هستند: جک دورسی میگویـد اگـر دو بخـش اداری داریـد کـه بـا هـم ارتبـاط ندارند، یـا دو نفـر کـه نمیتواننـد بـا هـم همـراه باشـند، ایـن اختـاف نظـر در محصولـی کـه عرضـه میکنیـد خـودش را نشـان میدهـد و مشـتریان شــما ایــن اختلاف نظــر را میبیننــد. شــما مشــکلات شــرکتتان را بــه میـان مشـتریانتان میبریـد، کـه کاری گسـتاخانه و خودخواهانـه اسـت. ” مــا از طراحــی و مهندســی شــرکت و ســازمان بــه انــدازه محصــول و سرویسـی کـه میسـازیم، مطمئـن هسـتیم.
  • ازتعطیلات آخر هفته به خوبی استفاده کنید: برخی هـا تصـور میکننـد کـه آخـر هفته هـا بهتریـن زمـان بـرای انجـام اضافـه کاریسـت تـا در کارهـا پیـش بیافتنـد. امـا بسـیاری از افـراد موفق عـادت بـه انجـام ایـن کار ندارنـد. روزهـای پایانـی هفتـه روز بازتاب هـا، بازخوردهـا، اسـتراتژی و آمـاده شـدن بـرای بقیـه هفته اسـت.

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × سه =