چگونه نظر سرمایه گذاران و وام دهندگان را جلب کنیم؟

چگونه نظر وام دهندگان و سرمایه گـذاران را جلب کنیم؟ – بانک ها معمولا تنها منبع یک سرمایه گذاری جدید نیستند چرا که بازده بانک معمولا محدود به نرخ بهره ای است که درباره آن مذاکره میکند ولـی در صورتی که شرکت با شکست مواجه شود، ریسک آن میتواند به بهای کل مبلغ وام تمام شود. با این وجود، هنگامی که یـک مؤسـسۀ بازرگـانی در حال فعالیت بوده و یک سابقۀ مالی ایجاد کرده است، بانک ها به یکی از منابع مستمر تأمین مالی تبدیل میشوند.
به همین دلیل، مالک مؤسـسه بازرگانی کوچک نیازمند آگاهی از معیارهایی است که وام دهندگان و سرمایه گذاران هنگام ارزیابی اعتبار کارآفرینان از آنهـا اسـتفاده مـیکننـد.

سرمایه :

قبل از اینکه وام دهنده مایل به اعطای وام باشد، یک مؤسسۀ بازرگانی کوچک باید یک مبنای سرمایه ثابت داشته باشد. در غیر ایـن صـورت، وام دهنده عملا مبادرت به سرمایه گذاری در سرمایه مالکانه مؤسسه بازرگانی نموده اسـت. بـسیاری از بانـک هـا از پرداخـت وام هـایی کـه بـه عنـوان سرمایه گذاری در سهام مالکانه شرکت تلقی میشود امتناع میکنند چرا که توانایی بالقوه بازگشت سرمایه به شدت به بهره وام محدود شده و زیـان بالقوه آن احتمالا از پاداش مربوطه بیشتر خواهد شد. در حقیقت، رایج ترین دلایلی که بانک ها برای رد درخواسـت وام مؤسـسات بازرگـانی کوچـک مطرح میکنند عدم کفایت سرمایه و بدهی زیاد مؤسسه است. بانک ها انتظار دارند که یک شرکت کوچـک از یـک مبنـای کـافی سـرمایه توسـط مالک یا مالکان برخوردار باشد تا بتواند در خلال تنگناهای مالی، که امری رایج در مراحل آغازین و رشد مؤسسۀ بازرگـانی بـه حـساب مـی آیـد، از سرمایه گذاری مذکور پشتیبانی نماید. وام دهندگان و سرمایه گـذاران ، سرمایه را به عنوان یک استراتژی برای سهیم شـدن در ریـسک بـا کارآفرینـان تلقی میکنند.

جریان نقدی :

وام دهندگان و سرمایه گـذاران بایـد از توانـایی شـرکت در پرداخـت تعهـدات مـالی بـه صـورت مـنظم و بازپرداخت وام ها متقاعد شده و اطمینان حاصل کنند که شرکت مذکور میتواند نقدینگی کافی را ایجاد کند. مشاهده خواهیـد کـرد کـه بسیاری از شرکت های کوچک به واسطه فقدان نقدینگی، و نه فقدان سود، ورشکست میشوند. برای یک شـرکت، امکـانِ نـشان دادن سـود وجـود دارد ولی در عین حال ممکن است شرکت مذکور فاقد نقدینگی باشد که این بدان معناست که از نظر فنی ورشکسته است. خصوصا بـرای وام هـای کوتاه مدت، وام دهندگان از مؤسسات بازرگانی کوچک انتظار دارند که آزمون نقدشوندگی را با موفقیت پشت سر بگذارنـد. وام دهنـدگان و سـرمایه گذاران دقیقا جریان نقدی یک شرکت را مورد بررسی قرار میدهند تا تعیین کنند که آیا از ظرفیت لازم برای بقاء و حفظ خود در این شـرایط برخوردار است یا نه.

وثیقه :

وثیقه شامل تمام دارایی هایی است که یک کارآفرین به عنوان ضمانت در اختیار وام دهنده قرار داده و تضمینی برای بازپرداخت وام به حساب مـی آید. اگر شرکت مذکور نتواند وام مذکور را بپردازد ، قرض دهنده حق فروش وثیقه و استفاده از عواید آن بـرای تـأمین مبلـغ وام خـود را دارد. نوعا، بانک ها از وام های تضمین نشده و فاقد پشتوانه وثیقه برای مؤسسات بازرگانی نوپا استفاده نمیکنند. بانک هـا تمایـل کارآفرینـان بـه رهن دارایی های شخصی یا بازرگانی را نشانه تعهد آنها به موفقیت یک سرمایه گذاری تلقی میکنند. یک طرح کسب و کار منطقی مـیتوانـد منجـر بـه بهبود نگرش یک بانکدار نسبت به یک سرمایه گذاری شود.

شخصیت و اهلیت :

قبل از ارائه وام یا سرمایه گذاری در یک مؤسسۀ بازرگانی کوچک، وام دهندگان و سرمایه گـذاران باید از شخصیت یا اهلیت کارآفرین مطمـئن شـوند. ارزیابی اهلیت غالبا بر اساس عوامل نامشهودی مثل صداقت، وقار، شایستگی، وضعیت ظاهری، عزم، هوش و توانایی او صورت میگیـرد. اگـر چـه قابلیت های مذکور قابلیت هایی انتزاعی و ذهنی هستند، این ارزیابی نقشی حیاتی در اتخاذ تصمیم برای پرداخـت یـا عـدم پرداخـت پـول بـه یـک مؤسسه بازرگانی دارد. وام دهندگان و سرمایه گذاران میدانند که بسیاری از مؤسسات بازرگانی به واسطه مدیریت ناکارآمـد بـا شکـست مواجـه شـده و درصـدد اجتنـاب از پرداخت وام به کارآفرینان پرخطر هستند. یک طرح کسب و کار منسجم و یک برنامه ارائه  حساب شده توسط کارآفرین میتواند بخش اعظمـی از راه را در متقاعد کردن بانکدار از توانمندی های مالک مؤسسه بپیماید.

شرایط :

شرایطی که در ارتباط با درخواست پول است نیز بر شانس کارآفرین در دریافت پول تأثیر میگذارد. وام دهندگان و سرمایه گـذاران عوامل مربـوط بـه عملیات یک مؤسسه بازرگانی مثل پتانسیل رشد در بازار، رقابت، مکان، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصـت هـا و تهدیـدها را مـدنظر قـرار مـیدهنـد. مجددا، بهترین روش فراهم کردن اطلاعات مربوطه، تهیه یک طرح کسب و کار است. شرط مهم دیگری که بر تـصمیم بانکـدار تـأثیر مـیگـذارد شکل کلی اقتصاد است که شامل نرخ بهره، تورم و تقاضای پول است. اگر چه این عوامل ورای کنترل کــارآفرین هستند، با این حال هنوز هم یکـی از مؤلفه های مهم در تصمیم یک بانکدار به حساب می آیند.

 

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × سه =