برای نگارش “طرح کسب و کار” رعایت چه نکاتی الزامیست؟

برای نگارش “طرح کسب و کار” رعایت چه نکاتی الزامیست؟ – بـرای اطمینـان از مـساعد بـودن تأثیر طرح کسب و کار ، یک کارآفرین باید نکات زیر را مدنظر داشته باشد:

  • مطمئن شوید که طرح مذکور عاری از غلط های املایی و چاپی و خطاهای نوشتاری و گرامری است. این طرح یک سـند حرفـه ای بـوده و بایـد حرفه ای به نظر برسد.
  • به این موضوع توجه داشته باشد که تأثیرات اولیه بسیار حیاتی هستند. اطمینان حاصل کنید که طرح مذکور دارای یک جلـد جـذاب (و نـه لزومـاً گران قیمت) باشد.
  • طرح مذکور را از نظر ظاهری به صورتی جذاب تهیه کنید. از نمودارهای رنگی و تصاویر برای نشان دادن نکات کلیـدی اسـتفاده کنیـد. بـا ایـن وجود، در این قضیه افراط نکرده و یک کتاب مصور تهیه نکنید.
  •  فهرست مطالب را به همراه شماره صفحه در طرح مذکور بگنجانید تا به خوانندگان امکان بررسی ساده تر طرح را بدهد. کسانی کـه مبـادرت بـه مطالعۀ طرح میکنند باید بتوانند عمیقا و سریعا طرح را مورد بررسی قرار داده و بخش هایی که مایل به دیدن آن هستند را ببینند.
  • طرح را به صورت جذاب تهیه کنید. طرح های کسل کننده و بی محتوا و غیر حرفه ای به ندرت خوانده میشوند.
  • یک طرح باید اثبات کند که مؤسسۀ بازرگانی قادر به ایجاد پول است. در یک مطالعۀ انجام شده درباره وام دهندگان، سـرمایه گـذاران و مـشاوران مالی، ۸۱ درصد اذعان داشتند که مهم تر از هر چیز، طرح مذکور باید ثابت کند که قادر به کـسب سـود اسـت. شـرکت هـای نوپـا لزومـاً نبایـد بـه سودآوری فوری برسند ولی دیر یا زود (ترجیحاً زودتر) باید پولسازی کنند.
  • از صفحه گسترده های کامپیوتری برای تهیۀ پیشبینی های مالی استفاده کنید. این نرم افزارها به کارآفرینان کمک میکنند تـا تجزیـه و تحلیـل های ارزشمند “چه میشود اگر” (تجزیه و تحلیل حساسیت) را ظرف چند ثانیه انجام دهند.
  • همیشه پیشبینی گردش نقدی را در طرح خود بگنجانید. کارآفرینان در بعضی از مواقع بیش از حد بر پیشبینـی سـود پیـشنهادی پـروژه تمرکـز کرده و پیشبینی های جریان نقدی را نادیده میگیرند. اگر چه سودآوری اهمیت دارد، با این حال وام دهندگان و سـرمایه گـذاران بـه جریـان نقـدی علاقۀ بیشتری دارند چرا که میدانند که این همان جایی است که پول را به آنها بازگردانده یا سبب میشود که پول خارج شده مجددا باز گردد.
  • طرح ایده آل یک طرح مختصر و مفید است و باید به اندازه کافی طولانی باشد که آنچه در صدد انجام آن است را بیان کند ولی نبایـد آنقـدر طولانی باشد که خواندن آن به کاری طاقت فرسا تبدیل شود.
  • واقعیت ها را بیان کنید. هنگام تهیۀ یک طرح کسب و کار، صداقت مطلق همیشه نقشی حیاتی دارد.

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + دوازده =