پس از قیمت گذاری این نکات را رعایت کنید

کارآفرینان غالبا هنگام تعیین قیمت محصول جدید محتاط هستند چرا که هیچ سابقه ی قبلی وجود ندارد تا بتوانند تصمیمات خود را بر آن اسـاس بنـا نهند. اگر قیمت محصول جدید بیش از حد بالا تعیین شود خطر شکست وجود دارد چرا که حجم فروش پایین خواهد بود. با این وجود، اگـر قیمـت بسیار پایین تعیین شود، درآمد فروش شرکت ممکن است قادر به پوشش هزینه ها نباشد. علاوه بر این، شرکت در معرض خطر ایجاد ارزش ادراکـی محصول در سطح پائین قرار میگیرد.

برای تعیین قیمت محصول جدید خود نکات زیر را مورد توجه قرار دهید :

مقبولیت محصول:

صرف نظر از اینکه محصول تا چه حد غیر معمول است، قیمت آن باید برای مشتریان شرکت قابل قبول باشـد. دامنـۀ قیمتی قابل قبول برای یک محصول تا حدی به جایگاه محصول بستگی دارد.
محصولات انقلابی: آنقدر جدید و منحصربه فردند که میتوانند بازارهای فعلی را تغییر دهند. دامنه ی قیمتی قابل قبول بـرای محـصولات انقلابـی معمولاً گسترده است ولی شرکت هایی که این قیمت ها را ارائه میکنند باید از آمادگی لازم برای سرمایه گذاری در زمینـۀ آمـوزش مـشتریان برخـوردار باشند.
محصولات تکاملی:  نوعی محصول بهینه سازی شده یا بهبود یافته از محصولات فعلی به حـساب مـی آینـد. دامنـه ی قیمتـی قابـل قبـول بـرای محصولات تکاملی به گستردگی محصولات انقلابی نیست. شرکت هایی که محصولات تکاملی با ویژگی های جدید ولی بـا قیمت هـای بـسیار پـایین ارائه میکنند ممکن است آغازگر یک جنگ قیمت باشند.
محصولات مشابه : همانگونه که از نام آن بر می آید، همان ویژگی های اساسی را همانند محصولات فعلی در بازار دارند. دامنۀ قیمتی قابل قبـول برای محصولات کاملا محدود بوده و بسیاری از شرکت هایی که آنها را معرفی میکنند در مییابند که استراتژی قیمت گـذاری مـشابهی نیـز توسـط رقبا بکار گرفته شده است.

حفظ سهم بازار، همسو با افزایش رقابت:

اگر محصول جدیدی با موفقیت روبرو شود، رقبا وارد بازار شده و شرکت کوچـک بایـد درصـدد توسعه یا دستکم حفظ سهم بازار خود برآید. ارزیابی مجدد و مداوم قیمت محصول همراه با تکنیک هـای تبلیـغ و پیـشبرد فـروش بـه حفـظ سـهم رضایتب خشی از بازار کمک میکند.

کسب سود:

مشخصا یک شرکت کوچک باید قیمتی را برای محصول جدید تعیین کند که از بهای تمام شده ی آن بالاتر باشد. کارآفرینان نبایـد محصول جدید را با قیمتی کمتر از بهای تمام شده معرفی کنند چرا که پس از روانه شدن محصول به بازار، کاهش قیمت بسیار آسان تر از افـزایش آن است. تعیین قیمت بسیار پائین برای محصولات یکی از اشتباهات رایج و غالبا کشنده برای شرکت های کوچک است. کارآفرینان وسوسه میشوند تـا هنگام ورود به یک بازار جدید و برای تضمین مقبولیت یا کسب سریع سهم بازار، قیمت کالاها و خدمات خود را کمتر از حد مورد نظر تعیین کننـد. با این وجود، انجام این کار منجر به پائین نگهداشتن انتظارات ارزشی مشتریان شده و غلبه بر ادراکات آنان را مشکل میسازد.

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 3 =