پنج نقش کارآفرین در مدیریت نقدینگی

پنج نقش کارآفرین در مدیریت نقدینگی :

یابنده پول نقد :

به عنوان یک کارآفرین، این اولین و مهمترین مسئولیت شماست. شما باید مطمئن شوید که برای پرداخت تمام صورت حساب های فعلـی و آتـی، سـرمایه ی کـافی وجود دارد. این وظیفه یک فرآیند یکباره نیست بلکه فرآیندی مستمر به حساب می آید.

برنامه ریزی نقدی:

به عنوان برنامه ریز نقدی، شما نیازمند کسب اطمینان از این موضوع هستید که نقدینگی شرکت به شکل مؤثر و مناسبی مورد استفاده قرار میگیرد. شـما بایـد پول نقد شرکت را رهگیری نموده و اطمینان حاصل کنید که برای پرداخت صورت حساب ها پول نقد کافی در اختیار داشته و برنامه ریزی های لازم را برای آینـده انجام دهید. برنامه ریزی شما را ملزم میکند تا جریانات نقدی ورودی و خروجی شرکت برای ماه های آینده را به کمک یک بودجه ی نقدی انجام دهید.

توزیع کننده پول نقد:

این نقش شما را ملزم میکند تا پول نقد مورد نیاز برای پرداخت صورت حساب های شرکت را کنترل کرده و اولویت و زمانبندی پرداخت های نقدی و اطمینان از وجود نقدینگی کافی در موعد پرداخت، نقش اساسی در شادابی و توانایی شرکت خواهد داشت.

وصول کننده پول نقد:

به عنوان وصول کننده پول نقد، کار شما کسب اطمینان از این موضوع است که مشتریان شما صورت حساب هایـشان را بموقـع مـیپردازنـد. غالبـأ کارآفرینـان بـر افزایش فروش تمرکز کرده و از وصول پول نقد فروش های مذکور غفلت میکنند. استخدام شخصی به عنوان مسئول وصول حساب های دریافتنی بسیار ضـروری است. حساب های وصول نشده به سرعت منجر به کاهش پول نقد شرکت خواهد شد.

محافظت کننده پول نقد:

این نقش شما را ملزم میکند تا اطمینان حاصل کنید که شرکت شما حداکثر ارزش را به ازای پول های خرج شده بدست می آورد. در اینکه آیـا شـما موجـودی انبار را برای فروش خریداری نموده یا کامپیوترهایی را برای ردیابی فروش تهیه میکنید، نکته ی مهم این است که بیشترین بهره را از پول خـود بدسـت آوریـد. اجتناب از هزینه های غیرضروری یکی از وظایف مهم شماست. هدف، صرف پول نقد به نحوی است که بتواند بازده مناسبی را برای شرکت به همراه آورد.

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + شانزده =