برای پولسازی ریسک پذیر باشید

شما میتوانید به گونه ای سرمایه گذاری کنید که ریسک کمتـر و بـازده بیشـتری داشته باشد. تنها کاری که میبایست انجام دهید یادگیری چگونگی انجام ایـن نـوع سرمایه گذاری است. البته مشکل نیست ؛ کمی تجربه و کمی یادگیری است. در حقیقت بیشتر به یادگیری دوچرخه سواری شباهت دارد، ممکن است در مراحل اولیه زمین بخورید اما پس از مدتی کسب تجربه دیگر زمین نخواهید خـورد . سـرمایه گـذاری نیـز همانند دوچرخه سواری ملکه ذهنتان میشود. مشکلی که با کارمندی  وجود دارد این است که بیشـتر مردمی که وارد این قسمت میشوند از رویـارویی بـا ریسـک هـای مـالی اجتنـاب میکنند. پیشنهاد من به جای دوری کردن از ریسک های مالی این است که مدیریت این ریسک ها را بیاموزید.

افرادی دنیا را تغییر میدهند که ریسک پذیرند. افراد اندکی هستند که بدون خطر کردن ثروتمند شـده باشـند. بسـیاری از مـردم بـرای حـذف ریسـک هـای مـالی در زندگیشان متوسل به دولت شده اند. آغاز عصر اطلاعات همچنانکه میدانـیم نقطـه پایانی برای دولت های بزرگ است. هزینه دولت های بـزرگ بسـیار سرسـام آور شـده است. متاسفانه میلیون ها نفر در سراسر جهان که طرز فکر آنـان بـر مبنـای دریافـت مستمری و حقوق بازنشستگی از دولت است از نظر مالی دچار مشـکل خواهنـد شـد. مفهوم عصر اطلاعات نیاز به خودکفایی و آغازی برای رشد و پیشرفت است.

این نوع تفکر که “سخت مطالعه کنید و شغلی مطمئن بدست آورید و سخت کار کنید ” مربـوط بـه عصر صنعتی است. هم اکنون در پایان عصر صنعتی و آغاز عصر اطلاعات بسر میبریم. ما دیگر در آن دوران زندگی نمیکنیم. زمانه تغییر کرده است. اما مشکل اینجاست که طرز فکر بسیاری هنوز کهنه و قـدیمی اسـت و برخی دانسته های کهنه خود را کماکان نسل به نسل منتقل میکنند .

علیرغم هر تصمیمی که گرفته اید این را به یاد داشـته باشـید دسـت یـافتن بـه استقلال مالی ممکن است آسان باشد، اما ارزان بدست نمـی آیـد. بـرای رسـیدن بـه استقلال باید بهایی بپردازید… و پرداخت ایـن بهـا ارزشـمند اسـت. نکتـه بزرگ در این است که: استقلال مالی نه نیازمند پول اسـت و نـه تحصـیلات خـوب دانشگاهی، همچنین نباید الزاماً پرمخاطره باشد.وقتی قدم در راه راه اندازی کسب و کار میگذارید باید بپذیرید که این راه ریسک پذیر است ولی این بدان معنا نیست که لزوما با خطر مواجه میشوید ، با مدیریت ریسک که بخشی تجربی و بخشی آموزشی است شروع کنید . مـیتـوان بهـای ثروتمند شدن را بـا توجه به رویاها، خواسته ها و توانایی غلبه بر ناامیدی ها و ترس ها که در طی ایـن مسـیر بـرای تمامی ما رخ داده است تعیین کرد

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 3 =