چگونه یک کارآفرین انگیزه و انرژی را به کارکنان خود تزریق کند؟

کارآفرینان باهوش میدانند که انگیزه ها و پاداش های کارکنان میتوانند مشوق های قدرتمندی باشند. انگیزه و انرژی باعث حرکت برق آسا در ابتدای راه اندازی یک کسب و کار میشود و موفقیت کسب و کار را تضمین و احتمال ورشکستگی تقریبا به صفر نزدیک میشود.  کار تیمی منسجم همیشه نتیجه بخش بوده به شرطی که همه افراد همسو با یک هدف حرکت کنند.


البته تمام شرکت های کوچک نمـیتواننـد مـسافرت بـه لاسوگاس را بعنوان یک مشوق برای کارکنان خود در نظر بگیرند ولی خبر خوب این است که ارائه ی مشوق های منطقی نباید لزوما گران قیمت باشد. کارآفرینان چگونه میتوانند فرهنگی را ایجاد کنند که منجر به حداکثرشدن انگیزه کارکنان شود؟
نکات زیر میتواند در اینجا به شما کمک کند:

بفهمید که چه چیزی سبب ایجاد انگیزه در کارکنان میشود:
مالکان باهوش شرکت ها میدانند کـه ایجـاد انگیـزه در کارکنـان مـستلزم طیفـی از مشوق ها از پول و مسافرت گرفته تا تمجید و شناسایی است. بهترین شیوه کشف خواسته های کارکنان این است که این سؤال از خود آنها پرسیده شود. مالکان شرکت های کوچک ساده تر از مالکان شرکت های بزرگ میتوانند این کار را انجام دهند. هنگامی که مالک یک شرکت کوچک برنامه ی تشویقی را به مـورد اجـرا گذاشت، تصور او بر این بود که کارکنان فقط پول میخواهند. با این وجود، او بزودی دریافت که برای این کارکنان، مرخصی بیش از پول ارزش داشته و شروع به تشویق کارکنان با روش مذکور نمود.

اطلاعات مورد نیاز برای انجام مناسب شغل را در اختیار کارکنان قرار دهید:
کارکنان نیازمند اطلاعات بهنگام هستند تا بتوانند عملکـرد شـغلی خود را حداکثر کرده و این وظیفه بر عهده مالک شرکت و کارآفرین  است تا هر آنچه میخواهند را در اختیار آنها قرار دهد. روش مدیریت دفاتر باز آقـای هاسـتون امکـان دسترسی به تمام اطلاعات عملیاتی و مالی شرکت را برای کارکنان فراهم ساخته است. ولی حتی در شرکت هایی (شرکت تولیدکننده تراشه های کامپیوتری متعلق به ران هاستون) که از مدیریت دفاتر باز اسـتفاده نمـیکننـد، کارآفرینان باید اطمینان حاصل کنند که کارکنان امکان دسترسی به اعداد و ارقام حیاتی شرکت را دارند

از کارکنان درباره کمک هایی که میتوانند به شما بکنند پرسش کرده و آنها را در تصمیماتی که بر کارهایشان مـؤثر اسـت دخالـت دهید:
افرادی که به صورت روزانه در حال انجام کار هستند متخصصان واقعی آن به حساب می آیند. بنابراین چرا نباید آنها را در فرآیند تصمیم گیـری مـشارکت داد؟ در یک شرکت تولیدی کوچک، کارکنان، و نه مدیران، تمام تصمیمات مربوط به خرید یک دستگاه سه میلیون دلاری را اتخـاذ مـیکننـد. از همـه ی اینهـا گذشته، آنها تنها کسانی هستند که از آن استفاده میکنند.

کارکنان را بواسطه ی انجام مناسب کارها مورد شناسایی قرار داده و این کار را در پیش چشم دیگران انجـام دهیـد:
یکـی از مطالعـات انجام شده بر ۱۵۰۰ کارمند در طیفی از شرایط کاری گوناگون به این نتیجه رسید که شناسایی یکی از قویترین مشوق ها به حساب می آید چـرا کـه نـه تنهـا از قدرت زیادی برخوردار است بلکه هیچ هزینه ای در برندارد. در شرکت Schwartz.S.G ،یک شرکت روابـط عمـومی در نیویـورک، کارکنـانی کـه بتواننـد مطالبی را درباره مشتریان شرکت در روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلویزیون و سایر رسانه ها چاپ کنند (که در زبان تخصصی روابط عمومی به معنای موفقیـت در جذب مخاطب نامیده میشود) از طریق “موفقترین برنامه ی این ماه” مورد شناسایی و تمجید قرار میگیرند. مدیران این برنامه را به کمک کارکنان به مـورد اجـرا گذاشته اند.

به کارکنان اجازه دهید تا یکدیگر را بشناسند:
برنامه ی شناسایی همکاران که در آن، کارکنان با استفاده از کارت پستال یا ایمیل مبـادرت بـه شناسـایی کارهای خوب انجام شده توسط سایر همکاران میکنند از محبوبیت زیادی برخوردار شده است. چون منشأ این برنامه کارهـای روزمـره انجـام گرفتـه توسـط کارکنان است، تقدیر و تمجید از سوی همکاران منجر به افزایش عزت نفس کارکنان خواهد شد. شرکت هایی که برنامه ی شناسایی توسط همکاران را بـه مـورد اجرا گذاشته اند سطح پایینتری از ترک شغل کارکنان و سطح بالاتری از درگیری در فرآیندهای کاری و انگیزه را گزارش داده اند.

یادداشت های شخصی را برای کارکنان دارای عملکرد استثنایی ارسال کنید:
یادداشتی از سوی رئیس که عملکـرد خـوب کارکنـان را بـه آنهـا خاطر نشان میکند یکی از روش های عالی برای بهبود عملکرد و ایجاد انگیزه است.

جلسات منظمی را برای افزایش روحیه ی افراد برگزار کنید:
یکی از مزایای شرکت های کوچک نسبت به همتایان بزرگتر خود، امکان ملاقات منظم با تمام کارکنان است. این ملاقات ها نه تنها برای انتقال اطلاعات مهم به کارکنان بلکه برای دریافت بازخورد از آنان و گوش فرادادن بـه صـحبت هـای آنهـا دارای اهمیت بوده و از آن طریق میتوان عملکرد افراد برجسته را مشخص نموده و موفقیت شرکت را جشن گرفت. در شرکت Oneupweb ،یـک شـرکت بازاریابی از طریق موتور جستجو در لیلانو در میشیگان، لیزا، مدیرعامل این شرکت، روزهای جمعه میزبان یک ضیافت ناهار است که در آن کارکنـان را مـورد شناسایی قرار داده و از آنها تشکر میکند. اگر چه تشکیلات و ریخت و پاش چندانی در این برنامه ها وجود ندارد ولی کار تیمی و جشن هـای موفقیـت شـرکت منجر به ایجاد دوستی و حس تعلق به یک خانواده شده است.

بر تعهد بلندمدت شرکت نسبت به کارکنان تأکید کنید:
اگرچه هیچ شرکتی نمیتواند تـضمین عـدم اخـراج کارمنـد را در دوران عمـر خـود بدهـد، کارآفرینانی که ذهنیت یک استخدام مادام العمر را به کارکنان خود منتقل میکنند مبنای محکمی برای ایجاد انگیزه در کارکنان خود بوجود می آورند. هنگـامی که یک شرکت انتشاراتی به واسطه ی رکود با دوران سختی مواجه شده بود، مدیرعامل و تیم مدیریتی مجبور بودند ۴۰۰۰۰۰ دلار از هزینه هـای عملیـاتی خـود را  کاهش دهند تا همچنان سودآور باقی بمانند. به جای تعلیق هفت نفر از ۳۹ کارمند شرکت،او و تیم مدیریتی مذکور تصمیم به “توزیع درد ” گرفته و مقرر شـد که ده درصد از حقوق تمام کارکنان و پانزده درصد نیز از حقوق مدیرعامل و سایر مدیران کسر شود. در نتیجه ی این امر شرکت از بحران نجات یافتـه، بـه مـرز سودآوری رسیده و نه تنها کاهش حقوق مذکور را لغو کرد بلکه طرح های پاداش مبتنی بر شایستگی را به کارکنان خود پرداخت. در طول دوران رکود، تنهـا دو تن از کارکنان شرکت مذکور را ترک کردند و افراد باقیمانده بعنوان یک تیم منسجم در کنترل هزینه ها با یکدیگر همکاری کردند.

از طریق طرح اشتراک در سود یا پاداش مبتنی بر عملکرد، کارکنان را تشویق به ارائۀ عملکرد عالی کنید:
هنگامی کـه کارکنـان از حـس مالکیت در شرکت برخوردار باشند، همانند مالکان شرکت عمل خواهند کـرد. در شـرکت Circuits Advanced ،مـدیریت بـه صورت مـنظم پـاداش هـای ماهیانه ای را به کارکنان خود میدهد تا به اهداف بهره وری و فروش دست یافته و پاداش های مبتنی بر عملکرد نیز سه بار در سال به آنها پرداخت میشود. در یک سال نوعی در این شرکت، کارکنان حدود بیست درصد حقوق سالیانه ی خود را بصورت پاداش تشویقی دریافت میکنند.

 

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 14 =