یک کارآفرین به چند نوع سرمایه نیاز دارد؟

سرمایه به شکلی از ثروت اطلاق می شود که برای تولید ثروت بیشتر بکار گرفته می شود. سرمایه در یک کسب و کار بـه اشـکال مختلفـی وجـود دارد که شامل پول نقد، موجودی انبار، کارخانه و تجهیزات است.
کارآفرینان نیازمند سه نوع متفاوت از سرمایه های زیر هستند:

سرمایه ی ثابت:

سرمایه ی ثابت برای خرید دارایی های دائمی یا ثابت مثل ساختمان، زمین، کامپیوتر و تجهیزات بکار میرود. پول سرمایه گـذاری شـده در ایـن دارایـی ثابت قفل میشود چرا که نمیتوان از آن برای اهداف دیگری استفاده نمود. مبالغ عظیمی از پول در خرید دارایی های ثابت بکار گرفته شده و شرایط اعتباری آن نیز معمولاً بلندمدت است. وام  دهندگان سرمایه ی ثابت انتظـار دارند که دارایی های خریداری شده منجر به بهبود کارایی شده، سودآوری مؤسسۀ بازرگانی را افزایش داده و جریانات نقدی بیشتری ایجـاد کنـد کـه تضمین کننده بازپرداخت آن باشد.

سرمایه در گردش:

سرمایه در گردش نشان دهنده منابع مالی موقتی برای مؤسسۀ بازرگانی است. این سرمایه برای پشتیبانی از عملیات کوتاه مـدت آتـی شـرکت بکـار می رود. حسابداران، سرمایه در گردش را به شکل مابه التفاوت دارایی های جاری و بدهی های جاری تعریف میکنند. نیاز به سـرمایه در گـردش بـدین علت ایجاد می شود که جریان غیریکنواختی از نقدینگی ورودی به شرکت یا خروجی از آن به واسطۀ نوسانات عادی فصلی ایجـاد مـی شـود.  فروش نسیه، نوسانات فصلی فروش و تغییرات پیشبینی نشده در تقاضا، نوساناتی را در جریان نقدی تمـام شـرکت ها ایجـاد میکند. سرمایه در گردش معمولاً برای خرید موجودی، پرداخت صورتحساب ها، تأمین مالی برای فـروش نـسیه و پرداخـت حقـوق و دسـتمزد بکـار گرفته شده و یا برای حل شرایط اضطراری غیرمنتظره مورد استفاده قرار میگیرد. وام دهندگان سرمایه در گردش انتظار دارنـد کـه جریانـات نقـدی بالاتری ایجاد شود تا بازپرداخت در پایان دوره تولید یا فروش تضمین شود.

سرمایه ی مورد نیاز برای توسعه موسسه:

سرمایۀ مورد نیاز برای رشد مؤسسه، بر خلاف سرمایه در گردش، ربطی به نوسانات فصلی یک شرکت کوچک ندارد. در عوض، الزامات مربـوط بـه این سرمایه زمانی مطرح می شود که مؤسسات بازرگانی موجود، در حال توسعه بوده یا مسیر اولیۀ خود را تغییـر مـیدهنـد. بـه عنـوان مثـال، یـک تولیدکننده تراشه های سیلیکونی کامپیوترها مشاهده کرد که فعالیت بازرگـانی او در یـک دوره زمـانی کوتـاه بـه سـرعت در حـال رشـد اسـت. بـا سفارشاتی که به سرعت برای تراشه ها میرسیدند، شرکت مذکور نیازمند تزریق نقدینگی کـافی بـرای افـزایش انـدازه کارخانـه، توسـعۀ فـروش و پرسنل تولیدی و خرید تجهیزات بیشتر بود. در خلال این دوره رشد سریع، نیازهای شرکت های در حال رشـد هماننـد نیازهـای شـرکت های نوپاسـت. همانند وامدهندگان سرمایۀ ثابت، وامدهندگان سرمایۀ رشد انتظار دارند که این وجوه منجر به بهبود سودآوری شرکت و وضعیت جریان نقدی شـده و لذا تضمینی بر بازپرداخت آن باشد.

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × دو =