کارآفرین بودن چه مزیت هایی دارد؟

بررسی ها نشان میدهد که مالکان شرکت های کوچک اعتقاد دارند که، در مقایسه با شرایط کارمندی، سخت تر کـار مـیکننـد، پـول بیـشتری کسب میکنند و از کار خود نیز راضیترند. در حقیقت، یکی از مطالعات انجام شده توسط مؤسسه ی نظرسنجی گالوپ نشان داد که ۸۶ درصد مالکـان مؤسسات بازرگانی تصمیم خود را گرفته و بنا را بر این دارند که تحت هر شرایطی شرکت خود را حفظ کنند. قبل از انجام هر گونه سـرمایه گـذاری، همه ی کارآفرینان باید مزایای مالکیت مؤسسۀ بازرگانی کوچک خود را بدانند.

فرصتی برای تمایز:
کارآفرینان بصورت فزاینده ای در حال آغاز فعالیت های بازرگانی خود هستند چرا که آن را به چـشم فرصـتی بـرای تمـایز در جهـت رسـیدن بـه آرمان و آرزویی میدانند که برایشان اهمیت دارد.
این امر میتواند شامل فراهم کردن خانه های ارزان قیمت ولی محکم برای خانواده های کـشورهای جهـان سوم بوده یا ایجاد یک برنامه ی بازیافت برای محافظت از منابع محدود زمین باشد. کارآفرینان به دنبال یافتن روش هایی بـرای ترکیـب علایـق خـود نسبت به موضوعات اجتماعی و تمایل به کسب یک زندگی بهتر هستند.

فرصت تعیین سرنوشت:
دارا بودن یک شرکت، منجر به استقلال کارآفرینان شده و فرصتی را در اختیار آنان قرار میدهد که از آن طریـق مـیتواننـد بـه چیزهـایی کـه برایشان اهمیت دارد برسند. کارآفرینان بدنبال این هستند که سکان زندگی خود را در دست داشته و از شرکت مـذکور بـرای تحقـق ایـن خواسـته استفاده کنند.

فرصتی برای کسب حداکثر توانایی :
بسیاری از انسان ها کارشان را کسل کننده، غیر چالشی و غیرجذاب میپندارند ولی کارآفرینان در زمره این افراد نیستند! از نظر آن ها، تفـاوت کمـی بین کار و بازی وجود دارد. این دو با یکدیگر مترادفند. کسب و کار کارآفرینان ابزاری برای نمایش قابلیت های فـردی و خودشکوفایی اسـت. آنها میدانند که تنها مرزی که بر سر راه موفقیت آنها وجود دارد مواردی است که بواسطه ی خلاقیت، اشتیاق و بینش محدود آنها ایجاد میشـود. داشـتن یک کسب و کار به آنها حس قدرت و توانمندی میدهد.

فرصت بهره مندی از منافع قابل توجه:
اگرچه پول، موتور محرکه ی اولیه ی بسیاری از کارآفرینان نیست، منافعی که مؤسسات بازرگانی آنها میتواند برایشان به همراه داشته باشـد یکـی از عوامل انگیزشی مهم در تصمیم آنها برای راه اندازی شرکت ها به حساب می آید. بسیاری از کارآفرینان به افراد فوق العـاده ثروتمنـدی تبـدیل نمـیشوند ولی تعدادی از آنها کاملا ثروتمندند. در حقیقت، حدود ۷۵ درصد کسانی که در لیست مجلۀ فوربس در زمره چهارصد آمریکایی ثروتمند قـرار دارند، کارآفرینان نسل اول به حساب می آیند.

وام دهندگان و سرمایه گـذاران

فرصت انجام چیزی که از آن لذت برده و از انجام آن راضی هستیم:
یکی از ویژگی های مشترک مالکان شرکت های کوچک این است که کار آن ها در حقیقت کار نیست. بسیاری از کارآفرینان موفـق، بـدین سـبب تصمیم به ورود به حوزه های خاص کسب و کار گرفته اند که به آنها علاقه داشته و از آن لذت میبرند. آنهـا سـرگرمی (تفـریح) را بـه شـغل (کـار) تبدیل کرده و از انجام اینکار لذت میبرند. این کارآفرینان تجسمی از سخن آقای مک کی هستند مبنی بر اینکه، “شـغلی بیابیـد کـه آن را دوسـت داشته باشید. در این صورت حتی یک روز نیز در زندگی خود کار نخواهید کرد”. بیشترین پاداش یک کارآفرین در طی کردن یک مسیر دشـوار اسـت نه رسیدن به مقصد.

فرصت مشارکت در امور جامعه و شناخته شدن به سبب تلاش ها:
غالبا مالکان شرکت های کوچک در زمره محترم ترین و امین ترین اعضای جوامع خود هستند. معاملات بازرگانی که بر اسـاس اعتمـاد و احتـرام متقابل صورت میگیرد وجه مشخصه ی بسیاری از شرکت های کوچک قدیمی است. این مالکان از اعتماد مشتریانی که سال های سـال صـادقانه بـه آنها خدمت کرده اند لذت میبرند. یکی از مطالعات صورت گرفته توسط فدراسیون ملی کسب و کارهای مـستقل بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه ۷۸ % آمریکائی ها بر این اعتقادند که شرکت های کوچک تأثیر مثبتی بر مسیر حرکت کشور گذاشته و پس از علم و تکنولوژی در جایگاه دوم قرار دارند.
داشتن نقشی حیاتی در سیستم های بازرگانی محلی و آگاهی از اینکه کار آن ها تأثیر قابل تـوجهی بـر عملکـرد روان اقتـصاد کـشور مـیگـذارد، پاداش دیگریست که مدیران شرکت های کوچک آن را دریافت میکنند. در یکی از مطالعات اینگونه گزارش شده اسـت کـه ۷۲ %مالکـان مؤسـسات بازرگانی اظهار میکنند که مشارکت در موفقیت اجتماع بیشترین لذت را برای آنها به همراه دارد.

دیگر مقالات ما را مطالعه نمایید

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + هشت =