گام هایی برای تشویق مشتریان به پرداخت فوری صورت حساب

مالکان شرکت های کوچک میتوانند چندین گام را برای تشویق پرداخت فوری صورتحساب ها توسط مشتریان به جهت بازیابی نقدینگی انجام دهند:

  • قبل از هر اقدامی اطمینان حاصل کنید که تمام صورت حساب ها شفاف، دقیق و به موقع ارسال شده و بدست مشتری رسیده اند.
  • توصیفی از کالاها و خدمات خریداری شده را بصورت شفاف انجام داده و یک شماره حساب به آنان اعلام کنید.
  • اطمینان حاصل کنید که قیمت و شرایط صورتحساب با قیمت اعلام شده در سفارشات یا قراردادهای خرید همخوانی دارد.
  • مانده معوقه و دوره فروش (به عنوان مثال، خالص ۳۰ روزه) را در تمام فاکتورها پررنگ کنید. یکـی از مطالعـات انجـام شـده توسـط شـرکت Xerox ،به این نتیجه رسید که پررنگ کردن قسمت مانده معوق صورتحساب ها منجر به افزایش سرعت وصـول حـساب ها بـه میـزان ۳۰ %خواهـد شد.
  • یک شماره تلفن و فرد مسئول را در سازمان تعیین کنید تا در مواقعی که مشتری در این زمینه سئوال یـا ابهـامی دارد آن را بـرای او برطـرف کند.

هنگامی که تاریخ سررسید حسابی فرا میرسد، مالک یک شرکت کوچک باید اقدامات فوری را در این زمینه انجـام دهـد. هـر چـه از مـدت زمـان سررسید حساب بیشتر بگذرد، احتمال وصول آن کمتر خواهد شد. بسیاری از مالکان مؤسسات بازرگانی به محض سررسید حـساب، یـک یادداشـت ثانویه را برای مشتری ارسال کرده و درخواست پرداخت فوری میکنند. اگر نامۀ مذکور ثمربخش نباشد، گام بعـدی تمـاس تلفنـی اسـت. هـدف از تماس تلفنی با مشتری مذکور، دریافت تعهد از او برای پرداخت کل مبلغ صورتحساب در یک تاریخ معین است (نـه “بـزودی” یـا “هفتـۀ آینـده”). پیگیری با یک نامۀ الکترونیکی یا نامه ای که خلاصه ی تعهدات تلفنی در آن آمده باشد نیز مفیـد اسـت. اگـر مـشتریان مـذکور همچنـان از پرداخـت صورتحساب امتناع ورزند، کارشناسان وصول مطالبات موارد زیر را به شما توصیه میکنند:

  • ارسال یک نامه از طریق وکیل شرکت
  •  تحویل حساب مذکور به وکیل مطالبات
  • به عنوان یک راهکار نهایی، استفاده از یک شرکت متخصص در زمینۀ وصول مطالبات .

اگر چه مؤسسات و وکلای وصول مطالبات بین ۲۵ تا ۵۰ درصد مطالبات وصول شده را دریافت میکنند، غالباً ارزش بهای مذکور را دارند. با توجـه به گزارش انجمن آمریکایی متخصصان وصول مطالبات، تنها پنج درصد حساب هایی که بیش از نود روز از تاریخ سررسـید آنهـا مـیگـذرد بـصورت داوطلبانه پرداخت میشوند. هنگام برخورد با مشتریان بدحساب، مالکان مؤسسات بازرگانی باید مطمئن شـوند کـه اصـول قـانون در زمینـۀ وصول مطالبات مشکوک الوصول و سوخت مبنی بر امتناع از ایراد هرگونه فشار و آزار در هنگام وصول مطالبات را رعایـت مـیکننـد (مثـل تمـاس تلفنی مکرر، تهدید به خشونت، بازگویی این موضوع به اشخاص ثالث یا استفاده از کلمات رکیک)

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − سیزده =