گام هایی موثر برای جلب رضایت مشتری

خدمات مناسب بـه مشـتریان، شـریان حیاتـی هـر کسـب و کاری اسـت. شـما میتوانیـد بـا تبلیغـات و قیمت هـای مناسـب، خریـداران جدیـدی جـذب کنیـد، ولـی اگـر نتوانیـد آنهـا را مجـاب بـه خریـد مجـدد کنیــد، کســب و کار شــما در بلندمــدت ســودآور نخواهــد بــود.

اگـر میخواهیـد خدمات مناسب بـه مشـتریانتان ارائـه دهیـد، مطمئـن شـوید کارهـای زیـر شـما را بـه هدفتـان نزدیـک میکنـد:

  1. .به تلفن ها پاسخ دهید: بهتـر اسـت کسـی تلفن هـای شـما را جـواب دهـد و از بـه کار بـردن تلفن هـای پیغام گیــر خــود داری کنیــد، زیــرا اکثــر مــردم دوســت دارنــد کســی بــه آن هــا پاسـخ دهـد و شـنیدن صـدای ضبـط شـده را دوسـت ندارنـد. برای پاسـخگویی بـه تلفن هـا میتوانیـد کارمنـدان بیشـتری اسـتخدام کنیـد.
  2. هرگز قول ندهید، مگر آنکه انجامش دهید: اعتمادسـازی یکـی از نـکات کلیـدی در هـر رابطـه ای اسـت و کیفیـت خدمات مناسب نیـز از ایـن قاعده مسـتثنی نیسـت. بـرای مثـال اگـر میگوییـد: مبلمـان جدیدتـان پنـج شـنبه بـه دسـتتان میرسـد، مطمئـن شـوید کــه محصــول پنجشــنبه بــه دســت مشــتری میرســد، در غیــر ایــن صــورت آن را نگوییــد. قبــل از اینکـه هـر قولـی بـه مشـتری بدهیـد خـوب فکـر کنیـد. زیـرا هیـچ چیـزی مثـل بدقولـی بـرای مشـتری ناراحت کننــده نیســت.
  3. به مشتریان گوش دهید : یــا چیــزی ناراحت کننده تــر از ایــن هســت کــه شــما بــه کســی بگوییــد چـه میخواهیـد یـا مشـکلتان را بگوییـد و متوجـه شـوید طـرف مقابـل بـه حرف هــای شــما توجــه نکــرده اســت و بایــد دوبــاره توضیــح دهیــد؟! اجــازه دهیــد مشــتریتان صحبــت کنــد و پاســخ های مناســبی همچــون یــک راه حـل، بــه او ارائـه دهیـد. به حرف هایش دقت کنید  و نکاتی که لازم است در روند کاری خود اصلاح کنید به خاطر بسپارید.
  4. به نارضایتی ها و شکایت ها توجه کنید: هیـچ کـس دوسـت نـدارد بـه شـکوه ها گـوش دهـد و بـرای طفـره رفتـن از آنهـا نیـز همـه مـا ایـن جملـه را شـنیدهایم: «نمـی تـوان همـه افـراد را همیشـه راضـی کـرد». شـاید ایـن گونـه باشـد، امـا اگـر بـه شـکایت مشـتری توجـه کنیـد، در آن لحظـه میتوانیـد او را راضـی کنیـد و کسـب و کارتـان را نیـز بـه جایگاهـی بـا کیفیـت خدمـات مناسـب برسـانید.
  5. .برای مشتریان مفید باشید، حتی اگر فورا به سود نرسید: روزی بــرای تعمیــر ســاعتم بــه یــک ســاعت فــروش محلــی مراجعــه کــردم. پــس از اینکــه مشــکل سـاعتم را گفتـم، او وسـایلش را گشـت و بـا یـک پیـن کوچـک بنـد سـاعتم را تعمیـر کـرد و گفـت ایـن کار کوچکـی بـود و از مـن پولـی نگرفـت. فکـر میکنیـد اگـر بخواهـم بنـد سـاعتم را عـوض کنـم یـا سـاعت جدیـدی بخـرم، بـه چـه کسـی مراجعـه میکنـم؟ و فکـر میکنیـد ایـن داسـتان را بـرای چنـد نفــر تعریــف میکنــم؟ و چند نفر تمایل پیدا میکنند مشتری این ساعت فروش بشوند ؟
  6. کارکنان را آموزش دهید تا همیشه مفید، مودب و کارا باشند : ایـن کار را خودتـان انجـام دهیـد یـا کسـی را اسـتخدام کنیـد تـا آن هـا را آمـوزش دهـد. در مـورد کیفیـت مناسـب خدمـات بـا کارکنـان صحبـت کنیـد و بـه هـر یـک از آنهـا اطلاعـات و قـدرت کافـی بدهیـد تـا تصمیماتـی بـرای افزایـش رضایـت مشـتریان بگیرند. روابط عمومی بالا را هنگام گزینش کارکنان خود فراموش نکنید.
  7. قدم های بیشتری برای مشتریان بر دارید : بــرای مثــال اگــر کســی بــه مغــازه شــما آمــد و از شــما خواســت تــا در پیــدا کــردن محصولــی بــه او کمــک کنیــد، فقــط نگوییــد تــوی قفســه ســوم بلکــه او را تــا یافتن  کالای مــورد نظــر همراهــی کنیــد. همچنیــن بهتــر اســت منتظــر بمانیــد تــا ببینیــد ســوال یــا تقاضــای دیگــری نیــز دارد. بــرای بهبــود کیفیـت خدماتتـان خدمـات بیشـتری بـه مشـتریان ارائـه دهیـد. ممکـن اسـت در آن لحظـه مشـتریان بـه ایـن خدمـات بیشـتر واکنـش نشـان ندهنـد، ولـی مشـتریان بـه ایـن خدمـات بیشـتر توجـه میکننـد و بــه دیگــران نیــز انتقــال میدهنــد.
  8. چیزهای بیشتری به مشتریان بدهید : ایــن چیزهــای بیشــتر میتوانــد بن های  تخفیــف بــرای خریدهــای آتــی، اطلاعــات بیشــتر در مــورد اسـتفاده از محصـول یـا حتـی یـک لبخنـد باشـد. مـردم همیشـه دوسـت دارنـد بیشـتر از آنچـه انتظـار دارنـد بـه دسـت آورنـد. هرگـز فکـر نکنیـد کارهـای کوچـک اثربخـش نیسـت. بـرای مثـال یک قابسـاز کوچـک یـک بسـته عکـس بـر روی قابـی کـه سـاخته بـود میگذاشـت و بـه مشـتری هدیـه میکـرد. ایـن کار کوچکـی اسـت، ولـی بسـیار ارزشـمند اسـت.

اگر این هشت قانون ساده را دائما به کار ببندید، کسب و کار شـما معـروف بـه خدمات مناسب میشـود و بهتریـن قسـمت ایـن اسـت کـه خدمـات خـوب بـه مشـتری باعـث جـذب مشـتریان جدیـد میشــود و از هزینه هــای سرســام آور تبلیغــات نیــز میکاهــد.

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *