۲۰ رازی که در مورد بازاریابی چریکی نمیدانید

۲۰ راز معجزه آسا در مورد بازاریابی چریکی :

اسرار بازاریابی چریکی شامل ۲۰ راز است که هر کدام تنها یک کلمه است. زمانی که کسب و کار خود را به راه می اندازید این ۲۰ راز برملا شده را مورد توجه داشته باشید در این صورت از درخشنده ترین برآوردهای تـان فراتـر خواهید رفت. این برای من حیرت آور است که این رازها بر همه پوشیده اند ولی بر بازاریـاب هـای چریـک پوشـیده نیستند.

 1. تعهد : بازاریابی درخشان بدون تعهد حتی به اندازه یک بازاریابی متوسط با تعهد سودآور نیست. تعهد است کـه باعـث مـی شود بازاریابی موثر واقع شود.شما باید به انجام کار خود تعهد داشته باشید. هرگز نباید به ذهنتان خطور کند که وظیفه ی شما سخت یا انجام نشدنی است. شما متعهد هستید که وظیفه ای که به شما محول شده را به ثمر برسانید.چریکی
 2. سرمایه گذاری : دومین راز بازاریابی آنچه که حقیقت بازاریابی است را به شما یادآوری می کند و آن سرمایه گذاری اسـت . بازاریـابی بهترین سرمایه گذاری است درصورتی که آن را درست انجام دهید و از بـورس اوراق بهـادار کمتـر ریسـک دارد و از دیگر انواع سرمایه گذاری بهتر نتیجه می دهد اما دوباره تاکید می کنم درصورتی که آن را درست انجام دهیـد . ایـن کتاب به وجود آمده است تا به شما کمک کند که آن را درست انجام دهید.
 3. استقامت : خویشتنداری یک حامی شما در بازاریابی چریکی خواهد بود. اولـین شخصـی که شما را از بازاریابی دلسرد می کند شخصی است که شما را خیلی دوست دارد ولی بدترین توصیه ممکن را به شما می کند. این افراد کارکنان، همکاران، خانواده و دوستان شما هستند که بیشتر از دیگران در جریان شـیوه بازاریـابی شما هستند و زودتر از دیگران از آن خسته می شوند و به همین علت است که نزدیک ترین حامیان شما توصیه می کنند که بازاریابی خود را تغییر دهید. وظیفه شما این است که مطمئن شوید که بازاریابی شما سازگار و استوار است که این سومین راز محسوب می شود.
 4. تناسب : از بعدی درباره مشکلاتی است که زمانی که هر قسمت از وبسایت شما توسط فرد متفاوتی ایجاد می شود برای شما به وجود می آید. این یک موقعیت سالم نیست بازاریابی مثل یک مسابقه طناب کشی است و شما با افرادی کـه هـر کدام طناب را به یک سمت متفاوت می کشند نمی توانید مسابقه را ببرید. شما با افرادی می توانید در مسابقه برنده شوید که همه آنها طناب را به سمتی یکسان بکشند.
 5. محتوا : پنجمین راز را مادر شما به خوبی می داند. او برای زرق و برق و جلوه های ویژه هزینه نمی کند و زمان مناسـب هـر کار را به خوبی می داند و در اولویت خرید خود به چیزهای اساسی اهمیت مـی دهـد . بـه همـین خـاطر اسـت کـه پنجمین راز محتوا نام دارد. در گذشته سطح هوش مردم مشابه با یک فرد ۱۲ ساله بود اما اکنون نشان می دهد که سطح هوش عمومی مشابه سطح مادر شما است. او به اندازه کافی باهوش است تا از میان مواد، بهترین را خریـداری کند و همین موضوع در مورد مشتریان احتمالی شما نیز صادق است و آنها موادی را که شما پیشنهاد می کنید مـی خواهند نه فقط موادی که مد هستند و فکر نکنید که آنها تفاوت این دو را نمی دانند.
 6. ترکیب و آمیزه :  تبلیغات به اندازه ای که درگذشته موثر بود، امروزه موثر نیست و در مـورد ارائه آگاهی نیز وضع به همین صورت است. بسیاری از افراد دریافته اند که وبسایت ها می توانند مسیری به گمنـامی مالی باشند. پس چه چیز موثر است؟ آنچه برای بازاریاب های چریک موثر است ترکیب و آمیزه ای از ترفندهای بازاریابی است در این صورت تبلیغات ارائه آگاهی آنها را قوی تر می کند و هر دوی آنها باعث می شوند که وبسایت اثربخش تر شود. راز ششم آمیزه است چون روزهایی که بازاریابی با یک ترفند واحد انجام می شد گذشته است و امروزه بازاریابی به تلاشی همه جانبه نیـاز دارد تا موفق باشد.
 7. اطمینان : رتبه در فاکتورهای موثر در خرید به چیزی اختصاص دارد که ممکن است شما را شگفت زده کند. افـراد مـی گویند که تمایل دارند از برند هایی خرید کنند که به آنها اطمینان دارند که هفتمین راز بازاریابی چریکی نیز همین است.
 8. صبر و بردباری : اگـر شـما صـبور نباشید در متعهد بودن دچار مشکل می شوید و بیش از اندازه ضعیف خواهید بود تا قـرص و محکـم پشـت سـرمایه گذاری بایستید و بلافاصله وسوسه می شوید که بازاریابی خود را دست کاری کنید کـه در ایـن صـورت بـه سـختی استوار می ماند. اگر شما صبر نداشته باشید شاید باید به کار دیگری بپردازید و این یک علامت اسـت کـه شـما هـر چقدر هم خوب باشید ممکن است مناسب بازاریاب چریک بودن نباشید.
 9. حیرت : یک حقیقت نگران کننده این است که: افراد توجه زیادی به بازاریابی یا تبلیغات نمی کنند. پس افراد به چه چیـزی توجه می کنند؟ جواب این است که به هر چیزی که توجه آنهـا را جلـب کنـد . گـاهی اوقـات آن چیـز بازاریـابی یـا تبلیغات است اما معمولاً اینها نیستند و به این خاطر است که شما باید توجه افراد را به وسیله یک عامل حیـرت آور در بازاریابی خود جلب کنید.
 10. راحتی : برای اینکه دهمین راز را به شما بگوییم مجبوریم به شما دروغ بگوییم. ما مجبوریم آن را به شـما بگـوییم چـون بـه کسب و کار، خانواده شما و همچنین به خودتان آسیب می رساند اما بیشتر به خاطر اینکه شما احتمالا تمام عمر آن را باور داشته اید. آن دروغ این است: زمان ثروت است. اجازه دهید که مردم به آسانی درباره شما آگاهی یابند و به آسانی با شما تماس بگیرنـد و شـرایط پـارک اتومبیـل و پرداخت هزینه و دریافت خدمات و اطلاعات را برای آنها آسان سازید. حتی یک ثانیه از وقـت مشـتری را هـم تلـف نکنید در غیر اینصورت احتمالاً هرگز آن مشتری را دوباره نخواهید دید. مشتریان می دانند کـه زمـان برابـر زنـدگی است و اکنون شما نیز این را می دانید.
 11. رضایت : در میانه راه معرفی ۲۰ راز بازاریابی چریکی با رازی مواجه می شویم که امیدواریم رویاهای شما را متلاشی نکند امـا اگر می خواهید یک بازاریاب چریک شوید آن را باید کسی به شما بگوید. این حقیقت را قبـول کنیـد کـه بیشـتر از گذشته نمی توانید با بازاریابی خوب فروش کنید. در گذشته شما منحصرا با بازاریابی می توانستید به فروش بپردازید اما گذشته به هیچ وجه مانند حال نیست. ما اکنون در عصر رسانه های بدون توقف زندگی می کنیم و با بازاریابی از عهده فروش برآمدن کار دشواری است. سث گادین در کتاب خود “بازاریابی اجازه ای” به بازاریاب های چریـک مـی گوید فقط برای فروش اقدام نکنید بلکه برای رضایت افراد تلاش کنید تا بتوانید از آن طریق بازاریابی کنید. رضـایت یازدهمین راز بازاریابی چریکی است. بیشتر افراد رضایت خود را دریغ می دارند و تعـداد کمـی از آنهـا رضـایت مـی دهند تا بازاریابی شما را بپذیرند. برآورد شده است که در هر لحظـه ۴ درصـد افـراد تمایـل دارنـد تـا همـان لحظـه محصول شما را خریداری کنند و ۴ درصد دیگر نیاز دارند تا قبل از خرید یک یا دو مورد دیگر درباره شـما بداننـد و ۹۲ درصد دیگر اصلاً به شما و چیزهایتان اهمیت نمی دهند و شما باید آنها را به خاطر این کارشان دوسـت داشـته باشید چون باعث می شوند در زمان و پول شما صرفه جویی شود.
 12. مشارکت : مشارکت تفاوت میان فریاد زدن حرفی به شخصی که در آن طرف خیابان است و یـا زمزمـه کـردن همـان چیـز در گوش یک شخص است و همانطور که می دانیـد تفـاوت زیـادی وجـود دارد بـه همـین خـاطر اسـت کـه مشـارکت دوازدهمین راز محسوب می شود. یکی از بهترین خصوصیات اینترنت قابلیت مشارکت اسـت . بـرخلاف آگهـی هـای رادیو و تلویزیونی یا چاپ آگهی که رسانه های یک طرفه هستند یک وبسایت قابلیـت مـوثری در مشـارکت دارد: تـا آنجا که شخصی می تواند یک گزارش رایگان یا یک خبرنامه دریافت کند یا در یک مسابقه شرکت کند که با انجـام آنها اولین گام به سوی رابطه برقرار کردن برداشته می شود. بازاریاب هـای چریـک از تمـام قابلیـت هـای مشـارکت اینترنت به عنوان مزیت بهره می برند و همچنین قابلیت های مشارکت مشابه ای نیز توسط توییتر و فیسبوک به دنیا ارائه می شود. چریکی
 13. فروش های ادامه دار : بازاریاب های غیر چریک تصور می کنند که با هر فروش پول زیادی به دست مـی آیـد کـه در بعضـی مـوارد ماننـد هواپیماهای جت و خانه های گران قیمت، بله حقیقت دارد ولی در بسیاری موارد پول زیاد از روابط بلند مدت شما با مشتریان و فروش های ادامه دار که بعد از فروش اول انجام می شوند حاصـل مـی شـود . جـای تعجـب نیسـت کـه سیزدهمین راز این است که پول واقعی بعد از فروش اولیه به دست می آید. تقریبا ۷۰ درصد کسب و کارها شکست می خورند نه به خاطر کیفیت پایین یا خدمات بی دقت، بلکه به این خاطر که مشتریان پس از اینکه خرید انجام می دهند نادیده گرفته می شوند. بازاریاب های چریک به سختی کار می کنند تا یک مشتری جذب کنند پس مطمـئن باشید که آنها ریسک از دست دادن آن مشتری به خاطر بی توجهی را انجام نخواهند داد. زمانی که یک مشتری بـه لیست مشتریان اضافه می شود او به عنوان یک عضو از خانواده محسوب می شود و مانند اعضای یـک خـانواده بـا او رفتار می شود.
 14. وابستگی : دوران کارآفرین های منزوی و یکه و تنها به تاریخ پیوسته است و روشی که درگذشته انجام مـی شـد اکنـون مـوثر نیست به طوری که یکی از دلایل اصلی آن، پدیده ای به نام “پیمان های استراتژیک” است که طی آن دو یا تعداد بیشتری کسب و کار، حداقل در مورد بازاریابی که در پیش رو دارند نیروهای خود را به هم پیوند می زنند و هزینـه ها را سهیم می شوند و همچنین درآمدهای به دست آمده را نیز تقسیم می کنند. معاملـه ، ارزش وابسـته بـودن بـه یکدیگر را به ما می آموزد به همین علت است که وابستگی چهاردهمین راز از رموز بازاریابی چریکی اسـت . بازاریـاب های چریک عنوانی برای وابسته بودن دارند که عبارت است از “بازاریابی هم جوشی” که زمانی که شرکت ها هزینه های بازاریابی را سهیم می شوند استفاده می شود و نام دیگر آن “بازاریابی وابسته” است.
 15. جنگ افزار : جنگ افزار در دیکشنری به عنوان “تجهیزات لازم برای جنگیدن و پیروزی در نبردها” معنا شده است. برای بازاریاب های چریک که می دانند جنگ افزارشان تکنولوژی هایی است که آسان در دسترس و مورد استفاده قرار می گیرنـد این تعریف به سختی می تواند به عنوان یک راز تلقی شود. دانستن این راز، بازاریاب های چریک را قادر می سازد که بدون صرف هزینه زیاد همانند کسانی که در این راه هزینه های زیادی صرف می کنند به بازاریـابی و ارائـه خـدمات بپردازند. ترکیب تکنولوژی ها نباید قدیمی باشند و به همین علت است ما تکنولوژی های خاص را برای کسب و کار شما پیشنهاد نمی کنیم. سرعت تغییر و توسعه سرسام آور است و اسـتثنائا امـروزه بـرای کسـانی کـه جنـگ افـزار بازاریاب های چریک را می پذیرند سودمند است. جای تردیدی نیست که اینترنت ارتباطات بهتری را فراهم می آورد و امکان پاسخگویی خودکار به مشتریان را فراهم کرده است به طوری که موقعیت بهتری برای ارائه خدمات به وجود آورده است. امروزه همه به تاثیر رسانه های اجتماعی آگاه هستند.
 16. آزمایش : ما قدرت تعهد در بازاریابی را تحسین می کنیم، اما چطور تشخیص می دهید که به چه چیز تعهد دارید؟ پاسخ ایـن سوال با استفاده کردن از شانزدهمین راز بازاریابی چریکی مشخص می شود. مایل به آزمایش باشید در ایـن صـورت شما خواهید دانست که چه چیز از تعهد شما با ارزش است. برای بازاریاب هـای چریـک سـه کلمـه خیلـی مهـم در بازاریابی وجود دارند که عبارت اند از: آزمـایش ، آزمـایش و آزمـایش . شـما مـی توانیـد در راه رسـیدن بـه موفقیـت درخشان، ریسک شکست های کم هزینه را با آزمایش کاهش دهید. هر چقدر بیشتر آزمایش و امتحان انجـام دهیـد شما بیشتر خواهید دانست. روند بازاریابی چریکی نسبتا ساده است: ابتدا باید تمام سلاح ها و ترفنـد هـای بازاریـابی موجود را بشناسید و آنهایی که مناسب کار شما به نظر می رسـند را امتحـان کنیـد سـپس بـه ترکیـب ترفنـدهای بازاریابی که بهترین عملکرد را دارند تا انتها متعهد بمانید. تعهد از راهنمایی های یک رهبر بردبار و از درس هایی که شما از امتحان مسیر خود به سوی افتخار مالی می گیرید، به دست می آید.
 17. سنجش : این راز بازاریابی چریکی واقعا می تواند سود شما را دو برابر کند. این واقعیت را قبول کنید کـه بعضـی از ترفنـدهای بازاریابی شما به هدف اصابت می کنند اما بعضی دیگر کاملا شکست می خورند. وظیفه شما به عنوان یـک بازاریـاب چریک این است که تفاوت آنها را بدانید. میلیونر معروف جان وانامیکر می گوید “من می دانم که نیمی از پولی کـه صرف تبلیغات می کنم به هدر می رود اما مشکل اینجاست که نمی دانم آن کدام نیمه است.” به وسیله توجه لازم و امتحان دقیق شما به زودی خواهید دانست که کدام نیمه از سرمایه تان را به هدر می دهید و برنده ها از بازنده ها را تشخیص خواهید داد. این کار آسانی نیست اما برای بازاریاب های چریک ضروری است.
 18. روشنگری : همین کاری که شما الان انجام می دهید دقیقاً منظور ما از این راز است. شما درحال آگاه تر شدن و به دست آوردن اطلاعات بیشتر درباره بازاریابی هستید. راز روشنگری یکی از با ارزش ترین رموز بازاریابی چریکی است.
 19. تقویت کردن : شما مفاهیمی که بیان شد را به وسیله این رموز تجربه خواهید کرد و فرض کنید که شما بـه سـرعت بیاموزیـد کـه دیدگاه های جدید شما منجر به سود و منفعت موثری می شود. بعد از آن چه می کنید؟ ما یک راهنمـایی بـه شـما می کنیم: به جایزه های خود متکی نباشید. راز واقعی که باید پس از این انجام دهید همان نـوزدهمین راز بازاریـابی چریکی است: طرح بازاریابی خود را تقویت کنید. رقبای شما هر روز زیرک تر می شوند آنهـا چهـار چشـمی مراقـب شما هستند درحالی که مترصد راه هایی هستند تا با شما برابر شوند یا حتی از شما پیشی بگیرند. شما نمـی توانیـد فقط حق حساب بدهید و تحمل کنید شما باید حمله خود را تقویت کنید و آن را موثرتر و قـوی تـر و سـودمند تـر کنید.
 20. اجرا : اگر بیستمین راز بازاریابی چریکی را به کار نبرید رازهای دیگر در حاشیه قرار می گیرند و آن راز این است کـه شـما باید تمام این ایده ها را در زندگی روزمره خود به کار بگیرید و نه فقط آنها را به دلایل آموزشی یاد بگیرید. دنیـا بـه افراد اهل عمل تعلق دارد نه به افراد اهل تفکر. بازاریابی چریکی چیز تماشا کردنی نبوده، نیست و نخواهد بود و تمام آن به حرکت و عمل مربوط است و چیزی که شما باید باشید این است که برای زیستن این رموز ارزشمند را به کـار ببندید. متاسفانه اکثر افرادی که این مطالب را می خوانند آنها را به کار نمی بندند اما عده قلیلـی آنهـا را بـه رفتـار زندگی واقعی خود تبدیل می کنند، کسب و کار خود را با آنها اداره می کنند و مشاهده می کنند که چطور اقدامات آنها منجر به کسب سود قاطعی می شود که فقط آن را در خواب می دیدند. بازاریاب های چریک، خیـال پـرداز هـم هستند اما بیشتر از این که خیال پردازی کنند اقداماتی را انجام می دهند که به آن رویاها و خیالات بال پـرواز مـی دهند.

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج − یک =