بازاریابی

بخش های گوناگون از بازاریابی

بازار گردانی

بازاریابی دارای ۹ بخش است: ۱-بازارگرایی  ۲-بازار شناسی  ۳-بازار یابی  ۴-بازار سازی  ۵-بازار گردی  ۶-بازار سنجی  ۷-بازار داری  ۸- بازار گرمی  ۹- بازار گردانی بازار گرایی : گرایش به بازار و نیاز مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است. مدیر کامیاب کسی است که سازمان را با شرایط روز همگام کند و …

ادامه نوشته »

در اقتصاد ضعیف چگونه بازاریابی کنیم ؟

سازمان

برخی بازاریابان سازمان ها  اقتصاد ضعیف را مانع بازاریابی قلمداد میکنند ؛ در صورتی که اقتصاد ضعیف تنها شرایطیست متفاوت نه مانع . برای موفقیت باید با این شرایط آشنا باشید و راه و رسم آن را بشناسید: همواره تفکر بازاریابی داشته باشید: یک پوشه برای نگهداری هر نوع ایده …

ادامه نوشته »

برند ویترینی یا اصیل!؟

برند های اصیل

انواع برند در حالت کلی به دو دسته اصلی و چند دسته ی فرعی تقسیم میشوند :برند های ویترینی با بوتیکی و برند های اصیل ؛ برند های ویترینی : برند هایی هستند که بیشتر توسط تولیدکنندگان و طراحان مد (fashion) طراحی و عرضه میگردند و دامنه استفاده از آنها حالت …

ادامه نوشته »

اشتباهاتی که سوددهی را تحت تاثیر قرار می دهد

سوددهی

اولین هدف از ایجاد کسب و کار رسیدن به سود منفعت مالیست ؛ مواردی که ذکر مشوند سبب کاهش سوددهی کسب و کار شما میشود : بازاریابی نا متناسب: هنگامی که شما تصمیم به راه اندازی یک کسب و کار می گیرید به همان اندازه نیز به بازاریابی و فروش …

ادامه نوشته »

اساسی ترین اصل بازاریابی

نیازها

نیاز، خواسته و تقاضای مشتری همه چیز را در بازاریابی تشکیل میدهند. اساسی ترین اصل بازاریابی، نیازها ی انسانی است. نیازها شـامل نیازهـای اصـلی جسمانی همچون نیاز به غذا، لباس، جای گرم و امنیت؛ نیازهای اجتمـاعی شـامل تعلـق داشـتن و مهـر و عاطفـه؛ و نیازهـای شخصی همچون نیاز به دانش و ابراز …

ادامه نوشته »