مقالات

گام هایی برای اجتناب از بحران های ناشی از عدم وصول مطالبات

بدهی

کارآفرینان برای اجتنـاب از بحران هـای مـالی ایجـاد شـده در اثـر حساب های دریافتنی کند (مطالبات) و عدم تسویه بدهی توسط مشتریان چه کارهایی میتوانند انجام دهند؟ گام های زیر میتواند در این زمینه به شما کمک کند: ذخیره نقدی شرکت خود را افزایش دهید: مالکان شرکت های کوچک، دستکم …

ادامه نوشته »

تکنیک هایی برای تسریع وصول مطالبات

مطالبات

تکنیک هایی برای تسریع وصول مطالبات : سرعت بخشیدن به سفارشات، با دریافت نامه های الکترونیکی یا سفارشات از طریق فاکس.  ارسال صورتحساب در هنگام ارسال کالاها (نه یک روز یا یک هفته بعد از آن). استفاده از فاکس یـا ارسـال صورتحـساب از طریـق نامـه هـای الکترونیکی منجر به کاهش …

ادامه نوشته »

خطاهای رایج کار کارآفرینان در وصول مطالبات

وصول مطالبات

مالکان مؤسسات بازرگانی غالباً هنگام تلاش برای وصول مطالبات مشتریان خود مرتکب اشتباهاتی میشوند. کنترل سوابق اعتباری مـشتریان و انعقـاد قرارداد فروشی که دقیقاً بیانگر مفاد قرارداد در صورت معوق شدن حساب باشد میتواند به تقلیل مشکلات ناشی از وصول مطالبات کمک کند. بـا ایـن وجـود، حتی بهترین سیستم ها …

ادامه نوشته »

پـنج گام اساسی کارآفرینان در تهیه بودجه نقدی

بودجۀ نقدی

مالکان شرکت های کوچک، باید یک بودجۀ نقدی ماهیانۀ پیشبینی شده را دستکم به مدت یکسال بر اساس تخمین هـای آینـده و تخمـین های فصلی تهیه کنند. پیشبینی مذکور باید تمام نوسانات فروش فصلی را شامل شود. هر چه الگوی فروش یک شرکت متغیرتـر باشـد بایـد افـق برنامه ریزی کوتاه …

ادامه نوشته »

آیا سود همان نقدینگی است؟

نقد شوندگی

هنگام تجزیه و تحلیل جریان نقدی، کارآفرینان باید به این موضوع واقف باشند که پول نقد و سود یکی نیستند. تـلاش بـرای تـشخیص وضـعیت نقد شوندگی شرکت از طریق تجزیه و تحلیل سودآوری آن امری بیهوده است. سود آوری لزومأ ارتباط چندانی با جریـان نقـدی نـدارد. سـود (یـا سـود خالص) …

ادامه نوشته »

پنج نقش کارآفرین در مدیریت نقدینگی

نقدینگی

پنج نقش کارآفرین در مدیریت نقدینگی : یابنده پول نقد : به عنوان یک کارآفرین، این اولین و مهمترین مسئولیت شماست. شما باید مطمئن شوید که برای پرداخت تمام صورت حساب های فعلـی و آتـی، سـرمایه ی کـافی وجود دارد. این وظیفه یک فرآیند یکباره نیست بلکه فرآیندی مستمر به …

ادامه نوشته »

از تاکتیک “پرمایه” در فروش چه میدانید؟

قیمت گذاری حداکثری یا پرمایه

آیا تا به حال تخفیف های نجومی برخی فروشندگان شما را متعجب کرده ؟ و حتما بی آنکه بدانید آنها از چه تاکتیکی استفاده میکنند شیفته و جذب بخشندگی آنها شده اید! استراتژی قیمت گذاری حداکثری یا پرمایه  غالبا زمانی مورد استفاده قرار میگیرد کـه شـرکت محـصول جدیـدی را روانه …

ادامه نوشته »

پس از قیمت گذاری این نکات را رعایت کنید

تعیین قیمت

کارآفرینان غالبا هنگام تعیین قیمت محصول جدید محتاط هستند چرا که هیچ سابقه ی قبلی وجود ندارد تا بتوانند تصمیمات خود را بر آن اسـاس بنـا نهند. اگر قیمت محصول جدید بیش از حد بالا تعیین شود خطر شکست وجود دارد چرا که حجم فروش پایین خواهد بود. با این …

ادامه نوشته »

با چالش “هزینه های فزاینده” در کسب و کار چه کنیم؟

هزینه های فزاینده

با چالش ” هزینه های فزاینده ” در کسب و کار چه کنیم؟ – شاید ساختار بهای تمام شده شرکت موضوعی است که کمتر از موارد دیگر مدنظر قرار گرفته است. مشتریان غالباً هزینه هایی که مؤسـسه ی بازرگـانی برای ارائه ی کالا و خدمات تحمل میکنند را کمتر از …

ادامه نوشته »

آیا برای قیمت گذاری لازم است رقبا را مدنظر قرار دهیم؟

قیمتگذاری

صاحبان کسب و کار هنگام قیمتگذاری باید قیمت رقبای خود را نیز در نظر بگیرند ولی نباید بصورت خودکار خـود را بـا آنهـا انطبـاق داده یـا از روی آنهـا کپی برداری کنند. اگرچه این مورد یکی از عوامل مهم در تصمیم خرید محسوب میشود، ولی تنها موضوعی نیست که خریداران …

ادامه نوشته »

از “جنگ قیمت” چه میدانید؟

جنگ قیمت

تلاش برای ارائه ی قیمت های پائین تر از قیمت رقبا میتواند منجر به جنگ قیمت شود که بازی خطرناکی برای یک شرکت کوچک به حساب می آیـد. جنگ قیمت میتواند حاشیه ی سود شرکت ها را از بین برده و برای چندین سال حتی به کل صـنعت هم صـدمه …

ادامه نوشته »

قیمت گذاری محصول متاثر از چه فاکتورهایی است؟

قیمت گذاری

قیمت گذاری محصول متاثر از چه فاکتورهایی است؟ قیمت، انعکاسی از وجهه است : سیاست های قیمت گذاری یک شرکت اطلاعات مهمی را درباره وجهه کلی آن به مشتریان منتقل میکند. به عنـوان مثـال قیمـت هـای منظـور شـده توسط یک فروشگاه لباس های شیک مردانه منعکس کننده وجه های کاملاً …

ادامه نوشته »