آیا تفکر خلاق نوعی تفکر پیرامونی ست و یکی از مولفه های آن هست یا ارتباطی به هم ندارند؟

پاسخ‌های مجید رشیدیدسته بندی: موفقیت مالیآیا تفکر خلاق نوعی تفکر پیرامونی ست و یکی از مولفه های آن هست یا ارتباطی به هم ندارند؟